A truly good book teaches me better than to read it. I must soon lay it down, and commence living on its hint.... What I began by reading, I must finish by acting.

Henry David Thoreau

Tác giả: Yamada Yoshinobu
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 23
 
 
--- 22 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Yamada Yoshinobu