A man may as well expect to grow stronger by always eating as wiser by always reading.

Jeremy Collier

Tác giả: Yamada Yoshinobu
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 12
 
 
--- 24 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Yamada Yoshinobu