However rare true love may be, it is less so than true friendship.

Unknown

Tác giả: Yamada Yoshinobu
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 8
 
 
--- 23 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Yamada Yoshinobu