Nếu bạn nghĩ bạn có thể hay không có thể, cách nào thì bạn cũng đúng cả.

Henry Ford

Tác giả: Yamada Yoshinobu
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 2
 
 
--- 53 trang ---
<-- đọc từ phải sang trái <--
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Yamada Yoshinobu