The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them.

Mark Twain, attributed

Tác giả: Ryu Geum Chel
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 24
 
 
--- 24 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Ryu Geum Chel