Bread of flour is good; but there is bread, sweet as honey, if we would eat it, in a good book.

John Ruskin

Tác giả: Ryu Geum Chel
Phí xem 1 chương: 1 gạo
Chương 16
 
 
--- 21 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->
Bạn cần login để xem được nội dung.
Truyện Tranh Truyện Tranh - Ryu Geum Chel