Hãy biến vết thương lòng thành những bài học có ý nghĩa.

Oprah Winfrey

 
 
 
 
 
 
 
 
Bài Học Đầu Tiên Bài Học Đầu Tiên - Trần Thị Hông Hạnh