Bến Hàn Giang
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Tập Thơ Hàn Mặc Tử epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Này ðây lời ngọc song song
Xin dâng muôn sóng tõ ðồng või või
Xin dâng này máu ðang týõi
Này ðây nýớc mắt giọng cýời theo nhau
Mới hay phong vị nhiệm màu
Môi chýa nhấp cạn, mạch sầu ðã tuôn
Ớ Ðịch õi, lệ có nguồn
Hãy chia bớt nửa nỗi buồn sang tôi
Hôm nay trời lững lõ trời
Dòng sông ánh sáng sẽ trôi hoa vàng
Tôi ngồi ở bến Hàng Giang
Khóc thôi mây nýớc bàng hoàng suốt ðêm