Hoàng Lê Nhất Thống Chí
Tác giả: Ngô Gia Văn Phái
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hoàng Lê Nhất Thống Chí - Ngô Gia Văn Phái