Giáo Trình Tâm Lý Học Quản Lý
Tác giả: Nguyễn Đình Xuân & Vũ Đức Đán
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hướng Dương & Phương Minh & Quan Điền
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18Giáo Trình Tâm Lý Học Quản Lý Giáo Trình Tâm Lý Học Quản Lý - Nguyễn Đình Xuân & Vũ Đức Đán