Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Thể loại: Hồi Ký
Người đọc: Thu Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười - Nguyễn Hiến Lê