Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

Seneca

 
Ebook "Văn Khấn Lễ Giao Thừa Ngoài Trời"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.