Những gì làm bạn đau khổ sẽ dạy bạn nhiều điều.

Benjamin Franklin

 
 
 
 
 
 
 
 
Thiên Bất Vong Ngã Thiên Bất Vong Ngã - Nhất Biện Tuyết Hoa