Thất bại lớn nhất là thất bại trong việc cố gắng.

William A. Ward

 
 
 
 
 
 
 
Cánh Hoa Cô Lẻ Cánh Hoa Cô Lẻ - Quỳnh Dao