Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả