I would never read a book if it were possible for me to talk half an hour with the man who wrote it.

Woodrow Wilson

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ông Thầy Cũ Kỹ
Tác giả: Thu Trân
Người đọc: Thu Hiền
 

Ông Thầy Cũ Kỹ Ông Thầy Cũ Kỹ - Thu Trân