The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them.

Mark Twain, attributed

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Nhà Văn Việt Nam Hiện Đại
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Trung Nghị
 

Nhà Văn Việt Nam Hiện Đại Nhà Văn Việt Nam Hiện Đại - Nguyễn Đăng Mạnh