Within you, I lose myself. Without you,

I find myself wanting to be lost again.

Unknown

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Lui Braille
Tác giả: Đinh Thuyên
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Trung Nghị
 

Lui Braille Lui Braille - Đinh Thuyên