Books serve to show a man that those original thoughts of his aren't very new after all.

Abraham Lincoln

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Lòng Kiên Nhẫn
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Ngọc Hân
 

Lòng Kiên Nhẫn Lòng Kiên Nhẫn - Huỳnh Phạm Hương Trang