Nếu bạn nghĩ bạn có thể hay không có thể, cách nào thì bạn cũng đúng cả.

Henry Ford

 
 
 
How To Approach and Flirt with Women
Tác giả: Carlos Xuma
Thể loại: Non-Fiction
Người đọc: Unknown
 

How To Approach and Flirt with Women How To Approach and Flirt with Women - Carlos Xuma