Khi những suy nghĩ của bạn có mục đích, bạn đã được xếp vào nhóm người mạnh mẽ. Những người này xem thất bại là một trong những con đường dẫn đến thành công.

James Allen

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều


Bạn cần login để xem nội dung trang này.