In order to heal others, we first need to heal ourselves. And to heal ourselves, we need to know how to deal with ourselves.

Thích Nhất Hạnh

 
Bạn chưa đăng nhập. Click vào đây để đăng nhập