Love is like a roller coaster,

Once you have completed the ride,

you want to go again.

Unknown

Chatbox - beta
 
Tác giả: Lê Linh
Tập 43
Căn Nhà Không Chân
 
 
--- 95 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->