Books - the best antidote against the marsh-gas of boredom and vacuity.

George Steiner

Bảy Viên Ngọc Rồng
Tác giả: Akira Toriyama
Tập 50
Chung Kết Giải Ngoại Hạng
 
 
--- 132 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->