He fed his spirit with the bread of books.

Edwin MarkhamBạn cần login để xem nội dung trang này.