Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy.

Thich Nhat Hanh

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều


Bạn cần login để xem nội dung trang này.