Nếu bạn không thể phạm sai lầm, bạn sẽ không thể làm được điều gì.

Marva CollinsBạn cần login để xem nội dung trang này.