Forever is not a word…rather a place where two lovers go when true love takes them there.

Unknown

 
 
 
 
 
Vị Hôn Phu Tuyệt Tình Vị Hôn Phu Tuyệt Tình - Mễ Nhạc