A mere friend will agree with you but a real friend will argue."

Russian Proverb

 
 
 
 
 
Về Đi Anh, Nơi Đây Em Vẫn Đợi Về Đi Anh, Nơi Đây Em Vẫn Đợi - Lan Rùa