If you truly get in touch with a piece of carrot, you get in touch with the soil, the rain, the sunshine. You get in touch with Mother Earth and eating in such a way, you feel in touch with true life, your roots, and that is meditation. If we chew every morsel of our food in that way we become grateful and when you are grateful, you are happy.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Tác giả: Khuyết Danh
Thể loại: Kiếm Hiệp
Số chương: 48
Phí download: 6 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 12808 / 62
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Hồi Thứ Bốn Mươi Bảy - Vì Bại Binh Liễu Chúa Dâng Hàng Biểu.
ốn tướng giao chiến với nhau hơn bốn mươi hiệp vẫn chưa định hơn thua. Vương Cường nạt lên một tiếng rất lớn, làm cho ngựa của tướng Tống đều kinh hãi, Trương Trung và Lý Nghĩa gần rơi xuống đất, song còn gượng lại được.
Địch Thanh thấy vậy liền nói với Thạch Ngọc:
- Hình như Trương Trung và Lý Nghĩa đã yếu sức rồi, vậy phải thâu quân về, ngày mai sẽ liệu.
Thạch Ngọc vâng lệnh đánh chiêng thâu quân.
Trương Trung, Lý Nghĩa lui binh, còn Ngô Liệc và Vương Cường cũng trở về dinh.
Trương Trung, Lý Nghĩa vào ải hỏi Địch Thanh:
- Vì ý gì mà Nguyên soái lại thâu quân?
Địch Thanh nói:
- Ta với Thạch hiền đệ thấy Liêu tướng võ nghệ cao cường, còn Tiêu Đình Quí đã bị thương cho nên e hai hiền đệ có điều sơ sẩy nên thu binh về ngày mai sẽ liệu.
Trương Trung, Lý Nghĩa cảm tạ rồi vào dinh an nghỉ.
Còn Ngô Liệc và Vương Cường thâu góp tàn quân thấy hao hơn quá nửa nên vào ra mắt Mạnh Hùng và thuật chuyện cho Mạnh Hùng nghe.
Mạnh Hùng nói:
- Thôi, nhị vị tướng quân hãy lui vào hậu dinh an nghỉ, để mai ta ra trận mà trừ khử Tống tướng cho.
Hai tướng cảm tạ và lui vào hậu dinh nghỉ ngơi. Ngô Liệc, Vương Cường và Bá Hoa Nữ đồng kéo quân ra trận.
Còn Địch Nguyên soái cũng dẫn ba muôn đi với Mạnh Đình Quốc, Trầm Đạt và Dương văn quảng.
Khi ra đến chiến trận thì bên phiên có Bá Hoa Nữ là gái, còn bên Tống có Dương văn Quảng là trai, hai bên đấu chiến nhau. Bá Hoa Nữ thấy Dương văn Quảng hình dung tuấn tú diện mạo đoan trang, mày thanh, mắt sáng chẳng khác tiên tử xuống phàm, nên má Hoa Nữ nhìn không nháy mắt, còn Dương văn Quảng thì thấy Bá Hoa Nữ môi son má phấn, mắt ngọc mày hoa, hình dung yểu điệu, thật là một tuyệt sắc giai nhân, nên cũng nhìn không nháy mắt. Cả hai đều quên mình đang ở nơi chiến trận. Đến lúc nghe tiếng quân la ó mới sực tỉnh hỏi thăm tên họ của nhau thì Bá Hoa Nữ mới biết Tống tướng ấy là Dương văn Quảng, con của Dương Nguyên soái và Mộc phu nhơn là hai nhân vật lừng danh trong thiên hạ.
Bá Hoa Nữ nghĩ thầm:
- Cha mẹ dòng dõi như vậy, sinh con ra mỹ mạo như vậy thật là hạnh phúc. Còn ta đây Cha mẹ đều chết hết, anh em cũng chẳng có ai, tấm thân đơn độc như vậy chi bằng ta quy hàng mà kết duyên với Dương công tử để có nơi nương tựa về sau.
Nghĩ như vậy nên chỉ đánh qua loa với Dương văn Quảng một lúc rồi bỏ chạy. Dương văn Quảng giục ngựa rượt theo thì Bá Hoa Nữ quày ngựa lại nói:
- Dương công tử ơi! Xin khoan động thủ để tôi thưa đôi lời đã.
Dương văn Quảng nói:
- Nàng muốn nói gì thì nói mau đi.
Bá Hoa Nữ nói:
- Vả thân thiếp bây giờ cha mẹ, anh em không có, mà nước Liêu thì đã suy vi rồi, vì vậy nên tôi muốn quy thuận Thiên triều, đặng mà nương tựa tấm thân, không biết ý công từ có rộng lòng mà dung nạp chăng?
Dương văn Quảng nói:
- Nếu nàng có lòng quy thuận thì triều định cũng rộng lượng bao dung, vậy thì nàng theo tôi mà trở lại Tam Quang, tôi sẽ thưa cùng Nguyên soái tôi, hay là nàng trở về dinh Phiên mà làm nội ứng, thì lại càng có giá trị hơn nữa.
Bá Hoa Nữ nói:
- Vả thân thiếp là phận gái còn đương thơ ấu, không chỗ nương thân, nên thiếp mới mong lòng đầu Tống, đặng trao duyên gởi phận cùng công tử, không biết công tử có bằng lòng không?
Dương văn Quảng nói:
- Nàng là phận gái, nếu muốn việc hôn nhân phải có mai mối và sự đồng ý của cha mẹ, còn nơi đây là chiến trận, đâu phải chỗ tính việc đó.
Bá Hoa Nữ nghe nói có vẻ hổ thẹn, nói:
- Công tử ơi! Chẳng phải thiếp có tánh ham dâm, mà mong lòng ân ái đâu, song thân thiếp bây giờ không nơi lương tựa, cho nên cực chẳng đã mới phải thổ lộ chơn tình như vậy. Xin công tử chớ chê bai.
Dương văn Quảng chưa kịp nói thì Lưu Khánh từ trên mây đáp xuống, cười lớn nói:
- Công tử ơi! Tiểu thơ đã có lòng quy thuận mà tính việc hôn nhân, thì hai đàng cũng đẹp đôi vừa lứa. Xin công tử bằng lòng đi.
Dương văn Quảng nói:
- Lưu tướng quân nói vậy sao phải. Vá chăng đàn bà con gái lẽ nào ra giữa trận mà tính việc hôn nhân như vậy, đó có phải là kể việc ân ái mà không kể đến việc liêm sỉ không.
Nói rồi quày ngựa trở về ải.
Lưu Khánh thấy Dương văn Quảng làm như vậy thì an ủi Bá Hoa Nữ:
- Tiểu thơ đã có lòng quy thuận Thiên triều, mà vầy duyên cùng công tử thì đó cũng là một điều tốt. Việc ấy để tôi tính cho, đừng ái ngại gì cả. Vì tôi đã nghe rõ mấy lời của tiểu thơ nói với công tử rồi.
Bá Hoa Nữ nghe Lưu Khánh nói như vậy thì cũng có lòng mừng, nói:
- Lưu tướng quân có lòng tốt mà giúp nên việc ấy thì thiếp xin cảm ơn ngàn ngày. Vậy để thiếp trở về dinh làm nội ứng đặng có lập công với triều đình.
Lưu Khánh nói:
- Tuy tôi là người thô thiển, nhưng nói ra cũng biết nhớ lời.Xin tiểu thơ cứ an tâm.
Nói rồi từ giã Bá Hoa Nữ đằng vân mà đi.
Bá Hoa Nữ thấy vậy khen:
- Tống đế có nhiều tôi thần tài phép như vậy thật đúng là chân mạng Thiên tử. Còn chúa ta là tiểu quốc sao dám đem lòng tham quấy để đến nỗi hao binh tổn tướng như vậy.
Lưu Khánh khi vào đến ải Tam Quang thì thuật hết mọi việc cho Địch Nguyên soái nghe.
Địch Thanh hỏi Dương văn Quảng:
- Công tử có đành như vậy chăng?
Dương văn Quảng thưa:
- Không nên đâu. Bá Hoa Nữ là người ngoại quốc, không biết liêm sỉ, ra giữa trận mà định việc hôn nhân xin nguyên soái đừng có tính đến việc ấy.
Địch Nguyên soái chưa kíp nói thì Phạm Trọng Yêm đã xen vào:
- Nay Bá Hoa Nữ đã chịu quy hàng và làm nội ứng thì hiền điệt đã thành công, lại được sánh đôi tơ tóc nữa. Vậy hiền điệt đành lòng đi để chú đứng làm mai, dâng biểu về trao tâu cùng Thiên Tử. Còn việc cháu chê Bá Hoa Nữ đính duyên giữa trận là hẹp hòi lắm. Như Dương Nguyên soái trước đây đình duyên với Mộc phu nhân không phải là trận thượng chiêu thân sao?
- Chư tướng ai nấy đều khuyên lơn Dương văn Quảng, còn Dương văn Quảng ngồi yên không nói.
Địch Nguyên soái nói:
- Thôi để Bá Hoa Nữ quy hàng rồi ta dâng biểu tâu với Thánh Thượng và gởi thơ về Thiên Ba phủ mà tính việc ấy.
Nói rồi truyền dọn tiệc thết đãi chư tướng và khen thường ba quân.
Còn mạnh Hùng về đến dinh thì thương nghị với Ngô Liệc và Vương Cường:
- Nay ta liệu bề đánh Tống không lại, chi bằng rút quân trở về tâu lại cùng Lang chúa cầu hòa thì hay hơn.
Ngô Liệc nói:
- Nguyên soái chớ nã lòng như vậy. Để mai đây chúng ta đánh liều với Tống tướng một trận cho biết sức thắng bại thế nào rồi sẽ toan liệu kế khác.
Bá Hoa Nữ nói:
- Không nên đâu. Tôi xem Tống tường mỗi người đều có võ nghệ cao cường, chắc là nước ta không người đánh lại nổi, nếu đánh nữa thì phải thua, chi bằng liệu sức mình tâu lại với Lang chúa cầu hòa cho khỏi hao binh tổn tướng.
Mạnh Hùng nói:
- Lời tiểu thơ nói rất phải. Vậy mai chúng ta nhổ trại trở về.
Nói vừa dứt lời thì có quân vào báo:
- Có ba tướng cướp Ngưu Cang, Bàng Hưng, Bàng Hỷ đem vài môn muôn binh đế đây quy hàng.
Mạnh Hùng dạy cho vào, rồi dùng làm bộ hạ ứng chiến.
Hôm sau Mạnh Hùng kéo binh đến giao khiêu chiến thì sao Trương Trung, Lý Nghĩa ra đánh trận thứ nhất, Lưu Khánh và Trầm Đạt đánh trận thứ hai, Nhạc Cang Ngưu Kiện đánh trận thứ ba, Lý Kế Anh và Trương Văn đánh trận thứ tư. Còn Dương Văn Quảng thì đem một muôn binh đi đường vòng mà đốt trại của Mạnh Hùng.
Các tướng đều tuân lệnh kéo quân ra đi. Còn Địch nguyên soái thì đi với Thạch Ngọc mà ra đánh nơi trung quân.
Trương Trung và Lý Nghĩa ra đánh trận thứ nhất thì gặp Ngô Liệc. Hai bên giao chiến với nhau được ba mươi hiệp, Ngô Liệc đánh không lại nên bị giết tại trận.
Lưu Khánh và Trầm Đạt đem binh ra đánh với Vương Cường, đánh được ba mươi hiệp, Vương Cường cự địch không nổi, giục ngựa bỏ chạy, bị Lưu Khánh và Trầm Đạt dốc quân đuổi theo giết chết Vương Cường và binh Phiên vô số.
Còn Lý Kế Anh và Trương Văn vừa kéo binh ra gặp Bàng Hưng và Bàng Hỷ. Hai bên giao chiến một lúc thì Bàng Hưng và Bàng Hỷ đánh không lại đuề bị tử trận.
Lúc này binh Phiên rối loạn, mạnh ai nấy chạy. Địch Thanh và Thạch Ngọc đem binh thẳng tới vừa gặp Mạnh Hùng thì hai bên giao chiến rất ác liệt. Mạnh Hùng cự không lại bèn giục ngựa chạy dài. Binh Tống thừa thế đuổi theo, chém giết một trận tơi bời làm cho quân Phiên hao hơn quá nửa.
Lúc này Dương Văn Quảng đem một muôn binh, đi đường tắt đến đốt trại, nhưng đến nơi vừa muốn nổi lửa thì Bá Hoa Nữ chạy ra cản lại nói:
- Công tử ơi! Khoan phóng lửa đã vì có ngựa và lương thảo rất nhiều, phải lo mà vận chuyển về ải đã rồi sẽ đốt trại.
Dương văn Quảng khen phải. Bá Hoa Nữ trở vào truyền quân sắp sửa xe cộ để di chuyển kho lương. Nàng nói:
- Nay Nguyên soái bị thua mà trốn về nước rồi, còn ta thì đã đầu hàng nhà Tống. Nếu chúng bay chịu theo đầu hàng thì khỏi bị giết.
Phiên binh đều vâng lệnh đầu hàng, Bá Hoa Nữ liền đốc thúc phiên binh chuyển vận lương thảo mà kéo qua Tam Quan.
Chuyển vận xong, Dương văn Quảng mới phóng lửa đốt trại.
Địch Thanh thâu binh về ải, chư tướng hội lại kể công.
Duy có một mình Dương văn Quảng chưa thấy trở về, nên Địch Thanh đem lòng lo lắng lắm.
Lưu Khánh nói:
- Ai ai cũng lo việc chiến đấu, duy có Dương văn Quảng chỉ lo việc đốt trại, mà trại ấy người canh giữ lại là Bá Hoa Nữ. Tôi định chắc Dương công tử và Bá Hoa Nữ sẽ hiệp binh làm một đạo, trong giây lát thì hai người ấy sẽ về đây, xin Nguyên soái chớ lo.
Địch Thanh nói:
- Tuy vậy, song ta cũng còn lo sợ lắm, vì cánh họ Dương chỉ còn có một mình Dương văn Quảng nối dõi, nếu có bề nào ta rất ân hận. Vậy Lưu hiền đệ phải ra công thám thính xem sự tình thế nào.
Lưu Khánh vâng lệnh vừa muốn ra đi thì có quân sĩ vào báo:
- Dương công tử và Bá Hoa Nữ đem một muôn binh vận chuyển lương thảo mà trở về ải rồi.
Địch Thanh mừng rỡ vào bảo Dương văn Quảng thuật hết mọi việc cho rõ ràng.
Dương Văn Quảng kể hết sự tình, Địch Thanh nói với Phạm Trọng Yêm:
- Bây giờ hãy để Bá Hoa Nữ ở tạm nơi dinh của đại nhơn, chờ tôi làm biểu chương tấu với thiên tử mà định việc hôn nhân này.
Phạm Trọng Yêm khen phải bèn đem Bá Hoa Nữ vào dinh mình ở chung với tiểu thơ.Rồi mở tiệc thết đãi.
Bấy giờ tướng nước Liêu là Mạnh Hùng bị thua một trận tan tành, liền trở về tâu lại với Lang chúa xin tha tội.
Chúa Tây Liêu nói:
- Việc chiến tranh thắng bại là lẽ thường. Vậy tướng quân hãy về dinh an nghỉ.
Mạnh Hùng tạ ơn lui ra. Còn Liêu chúa thì thương nghị với quần thần rồi làm một đạo hàng biểu sai sứ đem và ngọc và đồ thổ sản thẳng đến Tam Quang đặng dâng cho Tống đế mà cầu hòa.
Còn Địch Thanh từ ngày dẹp yên được quân Phiên rồi thì sa Mạnh Định Quốc về trào dâng biểu tâu với Thiên Tử.
Lúc này Bao Công đã lo xong việc chẩn bần rồi nên về triều phục chỉ gặp lúc Mạnh Định Quốc về dâng biểu cho thiên tử xem. Trong tờ biểu ấy thì nói đến Tây Hạ xâm lấn lần thứ hai, bị đánh dẹp nên Liêu chúa cầu hòa. Lại tỏ hết chuyện Bá Hoa Nữ đầu tống, tính việc hôn nhân với Dương văn Quảng nữa.
Thiên Tử xem xong vui vẻ nói:
- Nay đã dẹp được Phiên binh là phước lớn của trào đình, còn việc Dương văn Quảng với Bá Hoa Nữ thì cũng nên định việc hôn nhân cho xong. Song hai người ấy phải về trào thì mới vầy duyên tơ tóc. Còn các tướng nơi Tam Quang thì mỗi người được vinh thăng ba cấp.
Mạnh Định Quốc lãnh chỉ tạ ơn lui ra. Kế đó lại có sứ thần nước Tây Hạ đến dâng biểu mà cầu hòa.
Thiên Tử mở biểu ra xem rồi phán:
- Nay chúa Tây Hạ có lòng tự hối, trẫm cũng rộng dung cho, song từ rày về sau chẳng nên sanh lòng tham quấy như vậy nữa.
Sứ thần tạ ơn lui ra. Còn Mạnh Định Quốc thì thẳng đến Thiên Ba phủ trao thơ của Dương văn Quảng cho Dư Thái quân xem. Dư Thái Hậu mừng rỡ khiến gia đinh dọn tiệc thết đãi Mạnh Định Quốc. Tiệc mãn, Mạnh Định Quốc tạ từ trở về Tam Quan.
Khi về đến nơi, ra mắt Địch Thanh và trao tờ chiếu chỉ.
Địch Thanh đặt bàn hương án tiếp chiếu chỉ và đọc rằng:
- Nay gia phong cho Thạch Ngọc là Tước hầu, Trương Trung, Lý Nghĩa và Lưu Khánh làm Chấn Quốc tướng quân, Mạnh Định Quốc làm Oai võ tướng công, Tiêu Đình Quí làm Oai liệt tướng quân, Trầm Đạt là Trung dõng tướng quân, Ngạc Cang làm Nghĩ dõng tướng quân, Trương Văn làm Kim xa Đô úy, Lý Kế Anh làm Đô Ty, Ngưu Kiện làm Thiên hộ, Dương Thanh làm Long Hổ Thương hộ quân. Phạm Trọng Yêm làm tham mưu. Còn Dương văn Quảng thì lập tước cha mình nên không gia phong nữa, Bá Hoa Nữ làm nhứt phẩm phu nhân và truyền triệu về trào để định việc hôn nhân ấy.
Địch Thanh xem chiếu chỉ xong truyền dọn tiệc thết đãi các tướng sĩ.
Hôm sau, Dương văn Quảng và Bá Hoa Nữ vào từ giã chư tướng trở về kinh đô chầu Thiên Tử, rồi trở về Thiên Ba phủ ra mắt Mộc phu nhân.
Dư Thái quân mừng rỡ liền chọn ngày vầy cuộc huê chúc cho hai họ giao duyên. Bá quan văn võ đến chúc mừng, ai nấy đều hớn hở ngợi khen.
Vạn Huê Lầu Diễn Nghĩa Vạn Huê Lầu Diễn Nghĩa - Khuyết Danh