Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao Tzu

 
 
 
 
 
Tu Viện Thành Parme Tu Viện Thành Parme - Stendhal Tu Viện Thành Parme