Phần thưởng cho sự chịu đựng gian khổ chính là những kinh nghiệm bạn thu được.

Aeschylus

 
 
 
 
 
Tứ Quái Tkkg Tập 2 - Lão Thầy Bói Mù Tứ Quái Tkkg Tập 2 - Lão Thầy Bói Mù - Stefan Wolf Tứ Quái Tkkg Tập 2 - Lão Thầy Bói Mù