Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

 
 
 
 
 
Truyện Cổ Ả Rập Truyện Cổ Ả Rập - Contest Dorient Truyện Cổ Ả Rập