One does not fall “in” or “out” of love. One grows in love.

Leo Buscaglia

Download ebooks
Ebook "Tình Ngang Trái"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Thể loại: Tiểu Thuyết
Số chương: 68 - chưa đầy đủ
Phí download: 7 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 525 / 1
Cập nhật: 2017-09-25 03:40:01 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
(Tập 4) - Chương 05 - 06
hương 2NWpA8: J4tuNói chuFsTDyện lúRrLDc sángfSHm fSHmsớm (2)
Triệu HJ4tui ThàFsTDnh hJ4tuo nRrLDhẹ mộtNWpA RrLDtiếng RrLDđể cNWpAhe giấNWpAu sựFsTD thấtfSHm tJ4tuhố củaFsTD mìNWpAnh, aNWpAnh cJ4tuhậm rãFsTDi nfSHmgồi lên.
Chu NWpAThiến rótFsTD FsTDmột chénJ4tu J4tunước chNWpAo anJ4tuh rồfSHmi fSHmđưa fSHmanh mấyNWpA vRrLDiên fSHmthuốc, khfSHmẽ nói:
- BáfSHmc sfSHmĩ dJ4tuặn aJ4tunh J4tutỉnh lạRrLDi thJ4tuì phảiJ4tu uốngJ4tu thuốc.
Triệu FsTDHi J4tuThành nhìfSHmn côFsTD mộtFsTD cáiJ4tu, yêRrLDn lặngRrLD đónRrLD lRrLDấy viNWpAên thuRrLDốc, uốngRrLD mNWpAột ngRrLDụm nước.NWpA SaFsTDu đó,NWpA đưNWpAa chJ4tuén nRrLDước lạiFsTD NWpAcho cô.
Chu ThiếnFsTD đónJ4tu RrLDlấy cáiNWpA NWpAchén, đặtNWpA FsTDmột bêFsTDn, sJ4tuau đóJ4tu côJ4tu ngồiJ4tu xuốnFsTDg cạJ4tunh anhNWpA, cẩnfSHm thậJ4tun fSHmnhìn aFsTDnh. SfSHmắc mặFsTDt NWpAanh dùfSHm cJ4tuòn FsTDchút táFsTDi nJ4tuhợt nfSHmhưng kfSHmhá RrLDhơn fSHmhôm qufSHma FsTDrất nhifSHmều, tronfSHmg lJ4tuòng thầNWpAm thởNWpA FsTDphào. BộRrLD dạngNWpA RrLDđêm quJ4tua củaRrLD anFsTDh đRrLDúng lRrLDà khiếnfSHm NWpAcô rấFsTDt sợ.
Lúc nfSHmày, mFsTDặt FsTDanh khRrLDông chútJ4tu tfSHmhay đổiNWpA nhìNWpAn thẳngfSHm phífSHma trướFsTDc, khuônRrLD FsTDmặt tuấnRrLD mJ4tuỹ NWpAdưới J4tuánh sRrLDáng mfSHmỏng RrLDmanh bênNWpA ngoàifSHm fSHmchiếu vFsTDào, nFsTDửa sánfSHmg nửaNWpA tối,fSHm trfSHmông nhưfSHm RrLDbức tRrLDranh tưfSHmơng pfSHmhản, cNWpAó vẻJ4tu NWpAđẹp RrLDthần bí.
Mặt J4tucô hơiNWpA NWpAnóng lFsTDên, RrLDkhông khỏiNWpA cúifSHm đRrLDầu, qNWpAua RrLDhồi J4tulâu sNWpAau mớiNWpA khẽFsTD nói:
- FsTDXin lỗi,J4tu fSHmtôi khônJ4tug FsTDbiết lRrLDại nghiêmFsTD trọnFsTDg nFsTDhư vậy…
Sau khRrLDi nFsTDói NWpAxong, FsTDcô RrLDvẫn cRrLDúi đầu,J4tu lẳngfSHm lặRrLDng chRrLDờ lửNWpAa fSHmgiận củaRrLD anJ4tuh. CôRrLD đfSHmã fSHmhạ quyếJ4tut tRrLDâm, NWpAcho NWpAdù bRrLDị anNWpAh bạtRrLD tJ4tuai tRrLDhì cũngNWpA sẽfSHm chJ4tuỉ J4tulặng lJ4tuẽ fSHmchấp nhậnfSHm bởiJ4tu vìRrLD sFsTDo vớiRrLD sựJ4tu đafSHmu khJ4tuổ FsTDtối qFsTDua cRrLDủa anfSHmh, thậNWpAt FsTDsự chẳngRrLD đánfSHmg làNWpA gì.
Nhưng côNWpA đợifSHm hJ4tuồi lâJ4tuu cũnJ4tug RrLDkhông thấRrLDy FsTDgì, J4tuTriệu fSHmHi NWpAThành tJ4tuhậm chRrLDí cRrLDòn chẳngRrLD cFsTDó độngJ4tu tĩnh.
Bên trRrLDong yêRrLDn lặJ4tung khiNWpAến ngườFsTDi hífSHmt thởfSHm khôngFsTD thRrLDông. NgNWpAay tRrLDại lúfSHmc J4tuChu ThiếnFsTD kNWpAhông nNWpAhịn đượFsTDc, nhfSHmư địRrLDnh FsTDnói FsTDgì tFsTDhì TriNWpAệu HfSHmi ThàNWpAnh tFsTDrầm trFsTDầm nófSHmi. GJ4tuiọng nóJ4tui củafSHm anRrLDh cfSHmó sựFsTD ấmJ4tu áchFsTD J4tuvì bịNWpA ốmfSHm nhRrLDưng lfSHmại fSHmcó vfSHmẻ gfSHmợi cảmFsTD fSHmmơ hồ.RrLD TronJ4tug khônFsTDg NWpAgian FsTDyên tĩRrLDnh J4tunày vôFsTD RrLDcùng J4tumê người.RrLD AnRrLDh nhẹJ4tu nhàngfSHm nói:
- GFsTDiờ tFsTDôi J4tuđã fSHmtin J4tuem tNWpAhật sfSHmự mấtNWpA J4tutrí nRrLDhớ. TrưJ4tuớc kRrLDia tJ4tuuy rằRrLDng eJ4tum khôngFsTD bJ4tuiết sởJ4tu thíFsTDch FsTDcủa J4tutôi nhNWpAưng RrLDvới RrLDchuyện tJ4tuôi FsTDbị dịNWpA ứngRrLD tỏiJ4tu fSHmem rấFsTDt rõfSHm, cNWpAăn FsTDbản khRrLDông cầnNWpA phJ4tuải J4tuhỏi RrLDHi Tuấn.
Chu ThifSHmến hfSHmơi chRrLDấn đJ4tuộng, RrLDthì rJ4tua anRrLDh J4tuta biếtNWpA hết…
- HômFsTD đRrLDó vừaJ4tu vềJ4tu nhFsTDà, HfSHmi TuấnRrLD nNWpAói vớifSHm tôFsTDi, NWpAem hỏifSHm thăfSHmm sởRrLD FsTDthích củFsTDa tôiFsTD vớifSHm fSHmnó, NWpAtôi ngfSHmhe xNWpAong thậtNWpA vufSHmi vNWpAẻ, vềNWpA NWpAsau FsTDtôi lJ4tuuôn nghĩJ4tu J4tucó FsTDthể RrLDquan hệJ4tu củafSHm chúnNWpAg tRrLDa NWpAsẽ đượcRrLD FsTDcải thifSHmện. CNWpAó lfSHmẽ chNWpAúng tRrLDa cóFsTD thRrLDể bắtfSHm đNWpAầu lạiRrLD mfSHmột lầnfSHm nữa,fSHm kNWpAhông ngờ,J4tu sựRrLD FsTDthật lạiNWpA khiếFsTDn tôiNWpA FsTDkhó xfSHmử J4tunhư tJ4tuhế này…
Anh cườiJ4tu tJ4tuự RrLDgiễu, FsTDtrong tiếngJ4tu cưJ4tuời cFsTDó sựfSHm thêJ4tu lNWpAương tRrLDhản J4tunhiên. NWpATiếng RrLDcười nàyJ4tu khFsTDiến CfSHmhu fSHmThiến cảmRrLD thấNWpAy rFsTDất khóFsTD chịu,NWpA côFsTD ngẩnFsTDg đầFsTDu NWpAlên nRrLDhìn anhJ4tu. FsTDVừa vặnNWpA TriệuJ4tu FsTDHi ThànhRrLD cũngNWpA quJ4tuay đầNWpAu lJ4tuại, haRrLDi fSHmmắt anNWpAh tốiFsTD đenFsTD nhưfSHm đRrLDầm nướcFsTD sâNWpAu fSHmkhông tRrLDhấy đáy.
Anh nóiJ4tu tiếp:
- TJ4tuôi vFsTDà HFsTDi FsTDTuấn đềuJ4tu tựfSHm chRrLDo lNWpAà fSHmđúng J4tumà nghFsTDĩ J4tuem đaJ4tung fSHmhỏi vFsTDề sởfSHm thNWpAích củaJ4tu tfSHmôi, RrLDlại fSHmkhông biết,fSHm thìNWpA RrLDra NWpAem cFsTDhỉ lNWpAà hFsTDỏi xeNWpAm tôRrLDi ghNWpAét thứFsTD NWpAgì, J4tuem mJ4tuuốn tôJ4tui NWpAchán ghétRrLD emRrLD. RrLDBiết đượcNWpA RrLDtôi dịNWpA ứngfSHm NWpAtỏi chẳnNWpAg NWpAqua lRrLDà niềmfSHm vRrLDui RrLDcủa eRrLDm, nJ4tuói cNWpAách khJ4tuác, cFsTDho dùFsTD efSHmm mFsTDất tNWpArí nhRrLDớ NWpAthì cũnNWpAg khônfSHmg tJ4tuừng nghĩJ4tu muJ4tuốn sốFsTDng bêfSHmn tFsTDôi. FsTDCũng chưaFsTD từngFsTD nghRrLDĩ muốnRrLD lấRrLDy lNWpAòng tôi.
Anh nhìFsTDn J4tucô thậJ4tut sâu:
- ChẳnNWpAg lFsTDẽ tôFsTDi khiếnJ4tu eRrLDm cfSHmhán RrLDghét đếnfSHm vậy?
Trong giọngJ4tu nóifSHm dNWpAần cófSHm khíNWpA phácRrLDh. AnJ4tuh tNWpAhật sựFsTD khôNWpAng nghJ4tuĩ raJ4tu. BấFsTDt kểNWpA NWpAlà phRrLDương diệnJ4tu nàoRrLD, gfSHmia thế,fSHm NWpAtài lực,RrLD năngRrLD lựcfSHm, thậmRrLD NWpAchí cảFsTD ngoạiFsTD hìnhfSHm aRrLDnh đFsTDều RrLDlà FsTDngười fSHmlý tưởFsTDng tNWpArong mắRrLDt phụJ4tu J4tunữ. AnFsTDh lRrLDàm chồFsTDng J4tucô thìFsTD NWpAcó gìNWpA kRrLDhiến cJ4tuô khôngNWpA hàiJ4tu lònJ4tug, phảiRrLD tNWpAìm mNWpAọi cácJ4tuh đRrLDể chFsTDống NWpAđối anh.
Lúc đRrLDầu CJ4tuhu ThiếJ4tun thấyFsTD aJ4tunh J4tuđoán lòngRrLD cJ4tuô chNWpAuẩn xfSHmác nhưfSHm vfSHmậy NWpAthì cóNWpA chRrLDút sợfSHm J4tuhãi vềfSHm nănfSHmg lựRrLDc củafSHm fSHmanh nhưnFsTDg J4tusau kNWpAhi nghJ4tue hJ4tuết, chỉJ4tu cảmfSHm thấyRrLD vừafSHm bựcFsTD mìnhfSHm vừaNWpA buồRrLDn cườiNWpA. NếuFsTD fSHmlà trướcNWpA kiRrLDa FsTDnghe đưJ4tuợc J4tulời nàFsTDy NWpAcô sẽFsTD fSHmkhông chútFsTD nểNWpA nRrLDang mFsTDà nhạJ4tuo bánFsTDg NWpAanh, miFsTDệt thịNWpA anFsTDh! NhưnfSHmg NWpAcô vừJ4tua mớiNWpA cFsTDhỉnh aRrLDnh rấtFsTD tJ4tuhê RrLDthảm, fSHmthật chFsTDẳng dáNWpAm bFsTDày RrLDra vRrLDẻ mặtRrLD đóJ4tu trướJ4tuc mặNWpAt anhFsTD. TJ4turong lòngJ4tu J4tucô thJ4tuậm cNWpAhí vẫnfSHm cJ4tuòn nFsTDghĩ, ngNWpAười nhưfSHm thFsTDế nêJ4tun J4tudạy bảofSHm cẩnfSHm thRrLDận J4tumột chút.
Cô J4tura sứcfSHm éRrLDp mNWpAình bìnhfSHm tĩnhRrLD, cRrLDô nhìJ4tun thẳngJ4tu NWpAanh nói:
- AJ4tunh đãNWpA baNWpAo J4tugiờ muốnRrLD sốngRrLD NWpAan lànhRrLD vớRrLDi tôi?
- LờJ4tui nàyJ4tu củNWpAa RrLDem làRrLD FsTDý gìFsTD, NWpAtôi nhRrLDớ NWpAtôi từfSHmng nóiRrLD vớiJ4tu efSHmm rRrLDằng tôifSHm mFsTDong chúngfSHm J4tuta cóRrLD tJ4tuhể bắtFsTD đRrLDầu lfSHmại J4tumột lNWpAần nữa!
- FsTDTrong mắtFsTD J4tuanh vợNWpA cNWpAhỉ NWpAlà cRrLDon rNWpAối đJ4tuể afSHmnh đùNWpAa nghịcfSHmh saRrLDo? FsTDAnh khNWpAông cNWpAó hứnRrLDg tfSHmhú tRrLDhì gNWpAạt saNWpAng RrLDmột bêJ4tun, cùnFsTDg ngườJ4tui phụRrLD nữJ4tu kháNWpAc vRrLDui vfSHmẻ, kfSHmhi RrLDanh thấfSHmy cóFsTD chútJ4tu hứNWpAng thúNWpA, muốJ4tun bắtJ4tu đNWpAầu lạFsTDi lJ4tuà J4tubắt đầuNWpA lFsTDại sFsTDao? LúfSHmc J4tuvợ mFsTDới J4tura vNWpAiện, làFsTD lúcNWpA cFsTDần đượcNWpA cJ4tuhồng qfSHmuan tâNWpAm RrLDnhất J4tuthì NWpAkẻ fSHmlàm J4tuchồng nhưNWpA RrLDanh đanNWpAg ởfSHm đâNWpAu? ĐfSHmể tRrLDôi đfSHmoán nfSHmhé! AfSHmnh đNWpAang ởJ4tu trêRrLDn giườngFsTD củaFsTD fSHmbạn tNWpAhân củaRrLD vợ!J4tu TôJ4tui nóiFsTD J4tuđúng chứ!
Chu ThiếnJ4tu nhìnJ4tu anhJ4tu, J4tutrong mắtFsTD lóNWpAe NWpAra tFsTDia cfSHmhâm chọc.
Ai ngờfSHm, J4tuTriệu HFsTDi ThàNWpAnh pJ4tuhì cưJ4tuời nói:
- ThiệJ4tuu LâmNWpA, efSHmm cũngNWpA lớnfSHm lêfSHmn tfSHmrong fSHmnhà giNWpAàu cRrLDó, NWpAloại chFsTDuyện nàfSHmy hFsTDẳn fSHmem fSHmnhìn FsTDcũng qfSHmuen mắtRrLD. TNWpArước khfSHmi RrLDbị tJ4tuai nạn,FsTD eJ4tum chẳngFsTD baJ4tuo giờJ4tu RrLDhỏi RrLDtôi chuyệJ4tun này,fSHm RrLDsao gFsTDiờ lNWpAại đểRrLD NWpAý fSHmnhư vậy?
Anh nóiRrLD thậfSHmt nNWpAhẹ nhàRrLDng, khônJ4tug chFsTDút nfSHmào đểFsTD FsTDý, dườngNWpA RrLDnhư tNWpAhấy cfSHmô đaFsTDng chFsTDuyện bRrLDé xéRrLD rJ4tua tJ4tuo vậNWpAy. CFsTDhu ThFsTDiến lắcJ4tu đầu,FsTD tNWpAhở dJ4tuài, cNWpAô cảmRrLD tJ4tuhấy bọnNWpA NWpAhọ nhRrLDư ngườNWpAi ởJ4tu hafSHmi hànhNWpA tinJ4tuh khNWpAác nhJ4tuau, hFsTDoàn toànfSHm kNWpAhông RrLDcó tiếnNWpAg nNWpAói fSHmchung, fSHmkhông thểfSHm thRrLDấu J4tuhiểu nhauFsTD. NhưngfSHm J4tuvì fSHmnhững ngàNWpAy tháNWpAng FsTDsau J4tunày cófSHm thểJ4tu FsTDan ổn,J4tu cfSHmô FsTDvẫn moRrLDng NWpAanh hiểuRrLD RrLDý mình:
- TJ4tuôi mặcRrLD kệJ4tu cuộcFsTD FsTDsống cFsTDủa ngườRrLDi kFsTDhác nhưRrLD NWpAthế nàoRrLD nhNWpAưng fSHmtôi monRrLDg chồngRrLD J4tutôi pFsTDhải trFsTDung tRrLDhành vớiNWpA hônRrLD nhNWpAân. fSHmChẳng pFsTDhải anNWpAh mNWpAong tôFsTDi chunfSHmg thủyFsTD saoNWpA? ĐâyRrLD làJ4tu chínhJ4tu J4tulà đạRrLDo lýNWpA. RrLDTôi khôngJ4tu nhớJ4tu NWpArõ chuyệfSHmn trướcJ4tu kFsTDia nhưngJ4tu tôiFsTD tifSHmn rằngFsTD tôiFsTD kJ4tuhông fSHmhỏi chfSHmẳng NWpAqua vìRrLD tôJ4tui kFsTDhông buồnFsTD đểfSHm RrLDý mRrLDà thôi.
Triệu J4tuHi NWpAThành FsTDnghe RrLDcô nóNWpAi vfSHmậy fSHmthì tJ4tuim RrLDhơi nfSHmhói lêNWpAn, aRrLDnh tựFsTDa vàofSHm NWpAthành giường,NWpA áoFsTD ngủRrLD hơiRrLD fSHmhé rNWpAa fSHmda FsTDthịt bóngRrLD loáng,RrLD khóJ4tue miệngJ4tu khJ4tuẽ cNWpAười, RrLDánh mắtRrLD nhìFsTDn NWpAcô nhưFsTD cóFsTD sươnJ4tug mù:
- NFsTDói nhưNWpA vậy,FsTD giờfSHm eJ4tum fSHmđể ý.
Chu ThiếfSHmn fSHmthầm RrLDmắng mộtRrLD tfSHmiếng: yêuJ4tu nfSHmghiệt. FsTDÁnh mắtfSHm J4tumơ hồ,RrLD mãNWpAi đếnJ4tu FsTDkhi nhìJ4tun thẳngJ4tu vàofSHm RrLDánh mắtFsTD RrLDđắc ýFsTD cfSHmủa anNWpAh thNWpAì mFsTDới épFsTD NWpAmình khôRrLDng qufSHmay NWpAmặt fSHmđi, tiFsTDm đậpfSHm loạn.NWpA CôFsTD khôJ4tung khỏiRrLD fSHmmặt đỏfSHm FsTDtai hồngFsTD, cảmfSHm tJ4tuhấy vôRrLD FsTDcùng khRrLDinh bỉJ4tu RrLDbản thân,FsTD vfSHmì saJ4tuo FsTDlâu nRrLDhư vậFsTDy vẫnfSHm khônNWpAg thNWpAể chFsTDống cựRrLD lạiFsTD sắcJ4tu đẹpNWpA củFsTDa anNWpAh ta?
Cô hítJ4tu sfSHmâu mộtJ4tu hơiFsTD, chJ4tuờ nhịpJ4tu tiNWpAm ổnNWpA địnhJ4tu lfSHmại mJ4tuới nói:
- KhôJ4tung, tôNWpAi cũngJ4tu kNWpAhông đểRrLD ý,RrLD tôiNWpA khNWpAông đểFsTD ýNWpA fSHmmột ngườiRrLD FsTDxa lNWpAạ cfSHmó đànRrLD bàNWpA kháFsTDc haFsTDy khfSHmông J4tunhưng nếuFsTD ngườiJ4tu đNWpAó J4tulà chồngNWpA tôi,fSHm tôRrLDi sẽFsTD khônJ4tug cNWpAó cáNWpAch RrLDnào RrLDở fSHmchung vớiRrLD anhfSHm. FsTDTriệu NWpAHi ThJ4tuành, tôRrLDi rấtNWpA côngJ4tu bằngfSHm, J4tutôi chưafSHm baNWpAo RrLDgiờ cJ4tuó fSHmý địnhRrLD muốnFsTD thafSHmy đổiFsTD FsTDanh, tFsTDôi RrLDcũng khRrLDông hRrLDề yêufSHm cầfSHmu aNWpAnh, J4tutôi chFsTDỉ khônFsTDg thfSHmể nàoRrLD chfSHmấp nhậnRrLD aRrLDnh FsTDthôi. CuộcJ4tu J4tuhôn nàNWpAy, aJ4tunh cRrLDũng NWpAnên côNWpAng bằngRrLD mNWpAột chút,fSHm fSHmcứ épfSHm tfSHmôi phảiRrLD chấFsTDp NWpAnhận RrLDanh nhưFsTD vậyNWpA FsTDthì cJ4tuó ýFsTD nghĩNWpAa gì?
Triệu HFsTDi ThànhfSHm ngồRrLDi thẳJ4tung dậy,FsTD vẻfSHm quyếnfSHm rRrLDũ FsTDkhi RrLDnãy biếnFsTD mấFsTDt tronRrLDg cNWpAhớp mắt,RrLD cảFsTD FsTDngười toáfSHmt RrLDra FsTDhơi RrLDthở âFsTDm ngoan.
- ERrLDm FsTDkhông J4tuthể fSHmchấp fSHmnhận thRrLDì saRrLDo? ChẳfSHmng NWpAlẽ RrLDem RrLDcho rằngJ4tu FsTDem J4tucó thểfSHm rNWpAời khỏiJ4tu tFsTDôi.
N.g.u.ồ.n..t.ừ..s.i.t.e..T.r.u.y.e.n.G.i.C.u.n.g.C.o...c.o.m. AJ4tunh cườifSHm lạnh,NWpA ngữfSHm khJ4tuí fSHmvô cùnfSHmg báFsTD đạo.
Chu ThiếnNWpA nRrLDhíu mNWpAày, sRrLDao nfSHmói cảRrLD RrLDbuổi fSHmmà nFsTDhư chNWpAẳng đượRrLDc FsTDtác dụJ4tung gìRrLD? J4tuCô RrLDcó hơiJ4tu bRrLDực mình,fSHm RrLDcô lạFsTDi hfSHmít NWpAsâu, NWpAtự nNWpAhủ vớifSHm chíRrLDnh mìnFsTDh: bìRrLDnh fSHmtĩnh, bìRrLDnh tĩnJ4tuh, aFsTDnh J4tuta vẫnNWpA lRrLDà bệnFsTDh nhânfSHm, FsTDhơn NWpAnữa chRrLDọc gRrLDiận FsTDanh tfSHma RrLDmình cfSHmũng FsTDkhông cóNWpA đồRrLD ngoNWpAn màNWpA ăn.
Vì thếJ4tu, J4tucô nhẫnNWpA nRrLDại FsTDnói NWpAvới anh:
- TôiJ4tu khFsTDông cóNWpA ýRrLD RrLDnày, tôiFsTD khôfSHmng fSHmnói FsTDsẽ fSHmrời J4tubỏ RrLDanh, tôiNWpA FsTDchỉ mRrLDong J4tuanh fSHmcho tRrLDôi cJ4tuhút tNWpAhời gRrLDian, cFsTDũng làNWpA cFsTDho chfSHmúng tNWpAa chútfSHm thfSHmời gNWpAian. ĐừngfSHm éRrLDp FsTDtôi làmJ4tu RrLDviệc tôRrLDi khFsTDông mFsTDuốn! TôiFsTD khNWpAông monfSHmg NWpAchuyện RrLDđêm fSHmqua lạiNWpA NWpAxảy ra.
- fSHmEm đanJ4tug uJ4tuy hiếNWpAp tôi?
Anh tRrLDới gầnFsTD RrLDcô, gắtFsTD gaRrLDo nắFsTDm chặtNWpA bFsTDả vNWpAai cô:
- ENWpAm nghĩfSHm RrLDrằng tfSHmôi sFsTDẽ FsTDđể chuNWpAyện J4tuđêm J4tuqua xFsTDảy J4tura lầnfSHm nữa?
Anh fSHmtrừng mJ4tuắt nhìFsTDn cô,RrLD áFsTDnh mắtNWpA RrLDlạnh NWpAlùng RrLDâm trNWpAầm, nhưNWpAng thoánFsTDg thấyRrLD côRrLD đfSHmau đớnJ4tu nhRrLDíu màyRrLD fSHmthì lNWpAập tứRrLDc buôngNWpA RrLDtay. J4tuAnh nNWpAghiêm mặt,FsTD xốcfSHm chănFsTD, xuốnNWpAg giường,FsTD FsTDđi vfSHmào RrLDphòng tắm.RrLD ẦmRrLD mộJ4tut tNWpAiếng, cửaJ4tu đónFsTDg chặFsTDt lại.
Chu TNWpAhiến nhìJ4tun NWpAbóng FsTDlưng RrLDanh, vẻJ4tu mặtRrLD FsTDbất đFsTDắc RrLDdĩ. LầnfSHm đRrLDầu RrLDtiên cốFsTD RrLDgắng nóiJ4tu chuyệNWpAn thẳnFsTDg fSHmthắn vớiRrLD anfSHmh fSHmta lạiJ4tu thànRrLDh fSHmra J4tuthế nàNWpAy. CfSHmon ngườFsTDi nfSHmày J4tulà từFsTD saNWpAo HỏaFsTD đNWpAến saoRrLD? J4tuBằng khôngFsTD sfSHmao nghFsTDe mRrLDà kFsTDhông hiểfSHmu lờRrLDi cFsTDô nói?
Chương 29fSHm: FsTDSức quyFsTDến rJ4tuũ không giảm.
Triệu Hi ThànfSHmh hầmfSHm hầmfSHm điFsTD rNWpAa khNWpAỏi phFsTDòng tắmfSHm, lậpRrLD tRrLDức FsTDđi RrLDvào phRrLDòng thaRrLDy J4tuđồ, cFsTDhỉ nghe mấyFsTD tiếFsTDng loạJ4tut xoạtRrLD. LúcRrLD trởJ4tu rJ4tua đãfSHm tRrLDhay âuNWpA phụcFsTD màJ4tuu NWpAxám, thRrLDắt càfSHm vạt,fSHm tóJ4tuc chải qRrLDua, ngườiJ4tu cNWpAũng sạFsTDch sẽ.NWpA NWpACả nNWpAgười thầFsTDn NWpAthái xánFsTD lán,FsTD cJ4tuàng RrLDthêm đẹpFsTD trai.
Chu Thiến nói:
- Anh mớiNWpA kNWpAhỏe lạFsTDi đãFsTD đếJ4tun côngRrLD tRrLDy àFsTD? BáJ4tuc sĩFsTD nóifSHm anfSHmh cầnRrLD nghỉfSHm FsTDngơi thêm!
Triệu Hi ThàRrLDnh hFsTDừ nhFsTDẹ mộtJ4tu tiếng,J4tu cũfSHmng chJ4tuẳng thèmRrLD NWpAnhìn FsTDcô mộRrLDt cáiJ4tu, điJ4tu thfSHmẳng NWpAra ngoài. fSHmChu ThiRrLDến bĩRrLDu NWpAmôi nhFsTDưng cũnFsTDg khônRrLDg tNWpAức J4tugiận. NWpAAi bfSHmảo cRrLDô chỉnhJ4tu aRrLDnh J4tuthảm nhFsTDư RrLDvậy? Giờ chẳngNWpA RrLDqua bịNWpA tháifSHm độfSHm thôifSHm, tFsTDhế NWpAlà mNWpAay FsTDlắm rồi.
Hơn nữa cũFsTDng pFsTDhải J4tunói lfSHmại, RrLDdựa vàoRrLD tínRrLDh fSHmtình củaRrLD aJ4tunh saJ4tuo khôngFsTD RrLDphản ứnNWpAg gìNWpA? CRrLDô đã chNWpAuẩn bịfSHm sẵnRrLD tRrLDinh tJ4tuhần FsTDbị aRrLDnh nổiJ4tu RrLDcơn lfSHmôi đìNWpAnh nhưnNWpAg khôRrLDng RrLDngờ lạiJ4tu RrLDsóng êmFsTD biển lặngFsTD RrLDđến vậy.
Tối hôm quJ4tua chẳFsTDng FsTDqua FsTDcô RrLDcó fSHmhơi bịNWpA fSHmhoảng, fSHmsuýt thìRrLD bịNWpA bóFsTDp chếNWpAt nhưngJ4tu lFsTDại thJ4tuành FsTDra để J4tuanh tJ4tua cRrLDhịu kNWpAhổ, ngượcRrLD FsTDlại bảnJ4tu thNWpAân lRrLDại chẳngFsTD NWpAsao. QuFsTDả nhiêFsTDn làRrLD nFsTDgười J4tutừ sFsTDao Hỏa đếnNWpA, côFsTD làfSHm FsTDngười trFsTDái ĐFsTDất, hNWpAoàn J4tutoàn khRrLDông hiểuFsTD được.
Triệu Hi fSHmThành mộtFsTD đườngFsTD đfSHmi FsTDnhư bafSHmy, tNWpAức giậRrLDn fSHmvô cùng.
Người phụ fSHmnữ kJ4tuia rốtFsTD cuộcFsTD nJ4tughĩ cáiRrLD RrLDgì? ChỉFsTD vìNWpA bênNWpA nRrLDgoài FsTDanh cóNWpA mộNWpAt haFsTDi nFsTDgười đàfSHmn bJ4tuà thì chốnFsTDg FsTDđối aRrLDnh? ĐâyNWpA fSHmlà đạFsTDo J4tulý gNWpAì? CfSHmha aJ4tunh nhRrLDiều nămRrLD quRrLDa phụNWpA nữRrLD cũnJ4tug FsTDhết người J4tunày đếnRrLD ngườiFsTD khácJ4tu, giờRrLD cũnJ4tug khôRrLDng RrLDdừng lạJ4tui, mJ4tuẹ chRrLDẳng pJ4tuhải cũnFsTDg gNWpAiả câmNWpA điếc, nJ4tuhìn thấyJ4tu cfSHmha J4tuvẫn phảiRrLD tfSHmươi cưFsTDời lấyJ4tu J4tulòng, thậmJ4tu chJ4tuí còFsTDn tậJ4tun tâmFsTD hơRrLDn RrLDvì sợ tRrLDạo FsTDcơ hộiNWpA fSHmcho kNWpAẻ kFsTDhác. SRrLDao lNWpAại cFsTDó ngườiFsTD J4tunhư cô,fSHm hfSHmao hếtJ4tu tâmFsTD J4tutư NWpAmà chfSHmống đối?
Thật muốn fSHmvặn bNWpAung đfSHmầu fSHmcô rNWpAa J4tuxem bêFsTDn tfSHmrong rRrLDốt cufSHmộc làRrLD cấufSHm J4tutạo RrLDbằng cáiNWpA gì?FsTD RrLDCô chẳnJ4tug lẽ khônfSHmg sợNWpA RrLDanh ởfSHm RrLDchỗ ngưJ4tuời FsTDkhác khôngFsTD FsTDvề? NhưRrLDng NWpAxem FsTDbộ FsTDdáng đóRrLD RrLDcủa cFsTDô thJ4tuì hình FsTD như thJ4tuật sựNWpA ưRrLDớc anJ4tuh khôngfSHm tFsTDrở lại!
Triệu Hi ThàfSHmnh nghĩfSHm đếRrLDn đóNWpA NWpAkhông khỏJ4tui khRrLDẽ RrLDmắng mộNWpAt FsTDtiếng, chânNWpA nhRrLDấn gRrLDa, chiNWpAếc ôfSHm tô J4tu như bNWpAay FsTDđến thẳnfSHmg fSHmcao FsTDốc TriệuNWpA thị.
Cao ốc tậpFsTD đoànJ4tu TriệfSHmu NWpAthị tNWpAọa lạcFsTD ởRrLD giNWpAữa khFsTDu phốNWpA pFsTDhồn hFsTDoa. TòfSHma nhfSHmà cNWpAao nJ4tugất, cửFsTDa sổ thủRrLDy tifSHmnh chRrLDói lRrLDọi, FsTDtrước NWpAlà vưJ4tuờn hRrLDoa quảnfSHmg trường,FsTD trJ4tuong quảnRrLDg RrLDtrường cJ4tuòn có FsTDđài RrLDphun nướcFsTD lớn.NWpA RrLDDưới ánRrLDh nắngFsTD bJ4tuan FsTDmai, tFsTDất cRrLDả đềuFsTD cNWpAó khíNWpA thNWpAế bứcFsTD ngưFsTDời, vô cùngJ4tu đồfSHm sộ.
Triệu Hi ThànhFsTD đeNWpAm xfSHme vJ4tuào bãiNWpA đJ4tuỗ xfSHme, bRrLDảo vệFsTD thấfSHmy aRrLDnh RrLDthì NWpAtươi FsTDcười chào:
- Triệu tổng,FsTD hôFsTDm naNWpAy fSHmđi fSHmlàm RrLDsớm vậy!
Triệu Hi ThJ4tuành lfSHmạnh lùngNWpA nhìnNWpA aNWpAnh FsTDta mộtJ4tu fSHmcái rồiRrLD chạyFsTD J4tuxe thẳnFsTDg quaFsTD. BảFsTDo vệNWpA ngượng chínRrLD ngườiRrLD đứngfSHm đó,fSHm nRrLDhìn bNWpAóng FsTDxe lẩmRrLD bẩm:
- Lên mặfSHmt cJ4tuái gìJ4tu! ChẳnRrLDg NWpAqua fSHmđầu tFsTDhai tRrLDốt hơnRrLD ngfSHmười kháFsTDc thôi.
Triệu Hi ThàRrLDnh FsTDđỗ xRrLDe rồiNWpA NWpAđi vNWpAào thaFsTDng máy.
Lúc này, tronNWpAg RrLDđầu anJ4tuh vẫnRrLD RrLDcòn đRrLDang fSHmtự hỏi:FsTD chẳJ4tung lẽfSHm NWpAsức cuốnFsTD RrLDhút củNWpAa anJ4tuh bfSHmị giảm sút?
Đúng lúc nàNWpAy thanNWpAg máfSHmy “đinh"fSHm mộtRrLD tiếngFsTD rồiNWpA dừnJ4tug lại,NWpA cửaRrLD fSHmtừ J4tutừ mởNWpA rafSHm, điRrLD vàNWpAo là mộRrLDt côRrLD gáifSHm trẻNWpA mặcfSHm vNWpAáy cRrLDông sở,RrLD tfSHmay cfSHmầm tJ4tuập J4tucông vănfSHm dày.fSHm NgẩngRrLD đJ4tuầu thấyRrLD Triệu RrLDHi ThànhJ4tu thfSHmì sửngFsTD RrLDsốt, hoảngfSHm sNWpAợ gọi:
- Sếp Tổng…
Triệu Hi ThNWpAành độfSHmt nhiênNWpA nảyFsTD FsTDra ýRrLD fSHmnghĩ mJ4tuới. AnfSHmh nfSHmhìn RrLDcô gFsTDái trẻNWpA FsTDmỉm cNWpAười, nói:
- Vào đi!
Cô gái kNWpAia FsTDmặt lFsTDập tJ4tuức ửngNWpA NWpAhồng. CRrLDô FsTDsi ngRrLDốc nhFsTDìn anhfSHm, tàiJ4tu liệFsTDu tronFsTDg taRrLDy rJ4tuơi lả tảJ4tu. TFsTDriệu fSHmHi TRrLDhành J4tugiúp cfSHmô nhfSHmặt lạFsTDi giấyRrLD tờ,FsTD đưaNWpA J4tucho cRrLDô, cRrLDười NWpAkhẽ, lộfSHm rFsTDa hàm rFsTDăng trfSHmắng bóng:
- Cẩn thận!
Vẻ mặt NWpAcô fSHmgái NWpAtrẻ kfSHmia nJ4tuhư sắpRrLD nJ4tugất đếnNWpA nơiFsTD. LúFsTDc fSHmnày mfSHmặt TRrLDriệu HFsTDi FsTDThành mớRrLDi giNWpAãn ra mộNWpAt RrLDchút. NWpAVẫn maFsTDy, sứfSHmc qRrLDuyến RrLDrũ FsTDcủa anJ4tuh chJ4tuưa giảm…
Cả ngày hômfSHm đNWpAó, cNWpAô gRrLDái kfSHmia lúJ4tuc nfSHmào cNWpAũng FsTDnhư tNWpArong mơfSHm, luôFsTDn luôfSHmn tựNWpA cười,J4tu chỉFsTD nghĩ đếnJ4tu nJ4tuụ cườifSHm khiRrLDến vạRrLDn vfSHmật lfSHmu mFsTDờ củafSHm sếJ4tup Triệu…
Chương RrLD30: ĐiFsTDều VănRrLD PhươfSHmng J4tuđi (1)
Văn phòng củaRrLD TriệFsTDu HJ4tui ThàRrLDnh ởFsTD fSHmtầng caFsTDo nhất.
Khi tới nơRrLDi, cảJ4tu tầngNWpA vẫFsTDn yêFsTDn lặng.NWpA CũngNWpA đJ4tuúng, giờFsTD cNWpAòn chưFsTDa đếnJ4tu 8hRrLD, RrLDlà anRrLDh J4tuđến sớm.
Anh đi FsTDvào văfSHmn phRrLDòng, đóngFsTD cửafSHm lại.
Văn phòng cFsTDủa NWpAtổng FsTDgiám đốNWpAc đươRrLDng nhiRrLDên lNWpAà fSHmvô cùnFsTDg rộngfSHm FsTDrãi, ởfSHm giữRrLDa làJ4tu fSHmbàn J4tughế sô phJ4tua, bênFsTD cJ4tuạnh cửfSHma kíFsTDnh làFsTD bàfSHmn làJ4tum việNWpAc FsTDlớn, bfSHmên cạnRrLDh cònJ4tu cFsTDó NWpAmột qFsTDuầy baJ4tur vớiFsTD đủ loRrLDại rượFsTDu tJ4tuhượng hạng.
Triệu Hi ThànhfSHm fSHmđi đếnfSHm tFsTDrước quầNWpAy baRrLDr, róNWpAt mộRrLDt lfSHmy rượFsTDu vaJ4tung, RrLDsau NWpAđó mfSHmang lNWpAy rượuNWpA đFsTDến trước RrLDcửa sổRrLD quaRrLDn sátfSHm. TJ4tuoàn bfSHmộ thFsTDành pRrLDhố đềufSHm tfSHmrong mắtNWpA aRrLDnh. FsTDAnh rấRrLDt tfSHmhích cJ4tuảm giác cafSHmo cfSHmao tạiJ4tu thưRrLDợng nàyfSHm, mọiRrLD thRrLDứ đRrLDều nắmNWpA tronfSHmg tay.
Lúc này, J4tuánh nắngJ4tu NWpAbuổi sớJ4tum nNWpAhuộm lêFsTDn kJ4tuhung cảnJ4tuh mộRrLDt tầJ4tung ánhRrLD sáJ4tung vNWpAàng, cRrLDon đNWpAường chật chộiRrLD, chỗNWpA nfSHmào FsTDcũng RrLDlà nhFsTDững fSHmchiếc fSHmô tôfSHm nhưJ4tu nhữngNWpA bJ4tuao diêm,fSHm cònNWpA cảFsTD đám ngườiJ4tu NWpAmàu đenNWpA nFsTDhấp nhô.
Dần dần, nJ4tugoài fSHmvăn pJ4tuhòng cJ4tuũng bắtJ4tu đầufSHm đônfSHmg đủRrLD, nhómJ4tu thưFsTD kíNWpA củafSHm anfSHmh fSHmbắt đNWpAầu chuẩnNWpA bị côngFsTD RrLDtác. J4tuAnh cRrLDó bốnJ4tu thưJ4tu kí,J4tu nFsTDghe giọnJ4tug thJ4tuì chỉNWpA cófSHm RrLDba ngưNWpAời, tiếnRrLDg cácNWpA FsTDcô líu J4turíu FsTDnói chuFsTDyện J4tuphiếm tRrLDựa nhfSHmư tiếngJ4tu ếchfSHm kêufSHm, NWpAanh kNWpAhông thểfSHm nghJ4tue rõ.
- Này, hômfSHm naFsTDy cáJ4tuc fSHmcậu NWpAcó đọcRrLD báoFsTD bNWpAuổi sớRrLDm không?
- Có chứNWpA cóNWpA cFsTDhứ. NWpAMột ngưfSHmời J4tuhưng RrLDphấn đáp:fSHm NWpA- ẢnhRrLD chRrLDụp hRrLDai đNWpAại mỹJ4tu J4tunam bắFsTDt taJ4tuy chiếmRrLD toàn bNWpAộ trfSHmang báo!
Bọn họ fSHmđang nóiJ4tu aFsTDi vậy?
- Ai! NgườifSHm còFsTDn lạiFsTD thaJ4tun nhẹ:RrLD fSHm- ThậfSHmt kFsTDhông ngờRrLD, tRrLDrên tfSHmhương trườfSHmng cfSHmòn cJ4tuó ngườiJ4tu đàFsTDn ông FsTDđẹp traFsTDi cóFsTD fSHmthể sFsTDo sáNWpAnh vớiNWpA tổJ4tung giáfSHmm đốfSHmc cFsTDủa chúfSHmng ta…
Có thể tưởRrLDng tưởngJ4tu lJ4tuúc nNWpAày RrLDmắt nFsTDàng nhấtNWpA địnFsTDh đFsTDang lRrLDong lFsTDanh lRrLDong lanh
- Càng qFsTDuý đóRrLD làNWpA chưRrLDa kếfSHmt hôn!
- Nghe FsTD nói làFsTD RrLDkim quNWpAy biểnFsTD (rùa vàngJ4tu nhưngJ4tu ở J4tu nước ngoài), vfSHmốn FsTDlàm việcfSHm ởfSHm cônJ4tug NWpAty đầuNWpA RrLDtư bJ4tuên Mỹ,fSHm lFsTDần RrLDnày đượcRrLD bổfSHm nhiệfSHmm đến làmfSHm giFsTDám đốJ4tuc cônRrLDg NWpAty ởRrLD FsTDkhu vựcJ4tu RrLDChâu ÁFsTD! ThậtfSHm quáFsTD ảo,fSHm chínhNWpA J4tulà bRrLDạch mãfSHm vưJ4tuơng tử đó.
Thì ra FsTDđang nhắRrLDc đếFsTDn tJ4tuiểu tửFsTD KiềFsTDu RrLDTranh kiafSHm, hừ,fSHm tiểFsTDu tNWpAử đfSHmó tốtfSHm nhưNWpA cRrLDác côJ4tu bình luậnNWpA sJ4tuao? ThNWpAật đúngJ4tu lJ4tuà mNWpAắt mọJ4tuc J4tuđằng saufSHm, kJ4tuhông NWpAcó fSHmkiến tFsTDhức, mNWpAất J4tumặt anFsTDh quá!
- Nhưng RrLDdù tRrLDhế nàRrLDo cũRrLDng cfSHmhỉ lFsTDà ngườifSHm FsTDlàm côNWpAng, tNWpAhủy chunJ4tug cRrLDũng cfSHmòn kéNWpAm vươngNWpA tNWpAử một chúfSHmt, khôJ4tung đủRrLD cRrLDao quý!
Lời này coFsTDi nhưfSHm cRrLDó trìFsTDnh độFsTD, cNWpAó kfSHmiến giảifSHm, thJ4tuáng J4tusau tănNWpAg lươngJ4tu NWpAcho cFsTDô này.
- Anh RrLD hùng khôngJ4tu bànfSHm NWpAđến xuấtfSHm thâJ4tun, aRrLDnh ấyfSHm khônJ4tug xuJ4tuất thNWpAân cJ4tuao quýJ4tu nhưRrLDng cóRrLD baJ4tuo nhifSHmêu người cũRrLDng gâNWpAy dựngJ4tu J4tusự nghiệfSHmp tNWpAừ bJ4tuàn tafSHmy trắNWpAng? FsTDTrái lại,RrLD J4tucòn FsTDhơn đáFsTDm fSHmcông tử tựfSHm chRrLDo fSHmlà cJ4tuao quý,J4tu aJ4tui cũnJ4tug chNWpAỉ RrLDbiết J4tuăn chơifSHm tRrLDrác táng!
- Cậu đừngJ4tu NWpAvì cJ4tuông FsTDtử nhàFsTD RrLDhọ LfSHmý mNWpAà vơJ4tu đũafSHm cảNWpA nfSHmắm. J4tuAi nóiJ4tu J4tucông tửRrLD nhfSHmà giFsTDàu thìNWpA sẽfSHm phải FsTD ăn chơRrLDi tráRrLDch tánNWpAg. NJ4tuhìn tRrLDổng giámNWpA đốcJ4tu củafSHm chúFsTDng tRrLDa kìa.fSHm NhưnNWpAg trNWpAên J4tuthương trường cNWpAũng đRrLDủ thFsTDủ đRrLDoạn. CNWpAòn cfSHmả ánJ4tuh mJ4tuắt aJ4tunh ấyRrLD FsTDnữa, rRrLDất uRrLDy nghiêm.
Triệu Hi ThàRrLDnh ngfSHmhe đượFsTDc fSHmthì liênNWpA tụcRrLD gậRrLDt đầu,RrLD đúngJ4tu RrLDlà nêfSHmn đNWpAể TốngNWpA ThiRrLDệu LâRrLDm J4tuđến ngfSHmhe mấy lờifSHm này.
- Này, TiFsTDểu LợfSHmi! TổRrLDng giámRrLD NWpAđốc FsTDkhông ởJ4tu J4tuđây, J4tucó cầnFsTD vuốtNWpA đuôiNWpA ngựRrLDa (nịnfSHmh nọt)NWpA nNWpAhư vậy FsTDkhông? FsTDTổng giámFsTD FsTDđốc đúRrLDng làJ4tu cFsTDó nănNWpAg lNWpAực, quRrLDyết đoánJ4tu nhNWpAưng cũRrLDng qJ4tuuá lăFsTDng nhăng, còFsTDn cảFsTD chuyệnNWpA anFsTDh tJ4tua NWpAvà VăNWpAn Phương…
- ÂyRrLD dà, âyNWpA dàJ4tu, đừnfSHmg nóFsTDi nRrLDữa, NWpAchị PhưfSHmơng đếJ4tun kìa!
Lúc này ngRrLDhe đNWpAược tiếnRrLDg gJ4tuiày NWpAvò caFsTDo gótRrLD vanFsTDg lêfSHmn, RrLDphụ tFsTDrợ fSHmcho RrLDgiọng NWpAnói sắcfSHm bénJ4tu của VănRrLD Phương:
- Còn táNWpAn RrLDgẫu cáJ4tui gìNWpA, NWpAtống giRrLDám đRrLDốc cũngNWpA RrLDsắp đếRrLDn, maNWpAu cRrLDhuẩn bịFsTD đi!
Thật kì quáFsTDi, tJ4turước kiFsTDa chưaFsTD NWpAbao fSHmgiờ J4tucảm NWpAgiác giọNWpAng củJ4tua côfSHm sắRrLDc bénJ4tu nhRrLDư vNWpAậy? TrFsTDước mặt aJ4tunh J4tucô RrLDta NWpAluôn luôJ4tun dfSHmịu dàNWpAng đRrLDáng yêu.FsTD TfSHmhì rfSHma giọngNWpA J4tunói cũnJ4tug cófSHm tJ4tuhể NWpAcó mặt nạ!
Văn Phương lạNWpAi tiếp:
- Tiểu LợfSHmi J4tuà, côJ4tu NWpAđi muJ4tua đồNWpA FsTDăn fSHmsáng đếnRrLD fSHmđây cFsTDho tôi.
Tiểu Lợi:
- Ngại quáJ4tu chịRrLD PhươngfSHm, eJ4tum cJ4tuòn phảiJ4tu dọnFsTD văFsTDn phJ4tuòng FsTDcho tổngJ4tu giáRrLDm đốc.
Văn Phương nói:
- Văn phòngJ4tu RrLDtổng giámNWpA đốcFsTD khôngNWpA cầnfSHm cfSHmô dọn,fSHm FsTDtôi fSHmchuẩn bịfSHm lRrLDà được,fSHm FsTDcô mafSHmu điFsTD đi.
Tiểu Lợi FsTDbất FsTDmãn “A”FsTD mộtJ4tu tiếng.
Sau đó, tiếnfSHmg giàyFsTD FsTDvò cJ4tuao gótfSHm fSHmcủa WpAăn PhươngJ4tu lFsTDại RrLDvang lêRrLDn fSHmrồi RrLDbiến mấtfSHm J4tuở toilefSHmt bên kia.FsTD TiểJ4tuu LợiJ4tu thấfSHmy côfSHm J4tuta J4tuđi rồNWpAi fSHmthì khẽFsTD mắng:
- Sao lầnfSHm nàRrLDo cũnRrLDg bắtFsTD ngưNWpAời khNWpAác mRrLDua đồNWpA J4tuăn RrLDsáng NWpAcho cJ4tuô taRrLD. CôFsTD tJ4tua khônfSHmg J4tutiện đường muaFsTD đJ4tui lêRrLDn đượcRrLD à!
- Như NWpAvậy mJ4tuới cóNWpA thRrLDể bộcNWpA lộRrLD đượcJ4tu NWpAđịa vFsTDị, sựRrLD tựRrLD phJ4tuụ củaFsTD côfSHm tfSHma đó.
- Cái gìNWpA cRrLDhứ? ChẳnRrLDg lJ4tuẽ tRrLDhật sựFsTD nfSHmghĩ mJ4tuình NWpAlà J4tubà chủ!
- Mình kFsTDhuyên cFsTDậu J4tuđi nhanRrLDh đi!FsTD CậufSHm khFsTDiến côFsTD J4tuta kJ4tuhông vRrLDui, cfSHmhỉ cầnNWpA côRrLD tRrLDa tNWpAhủ fSHmthỉ bên J4tu gối vớiJ4tu tFsTDổng gFsTDiám đốcNWpA thìJ4tu sẽRrLD bấtfSHm lợRrLDi chfSHmo cậufSHm đó!
Tiểu Lợi fSHmvừa ngFsTDhe vậyFsTD tfSHmhì nóFsTDng NWpAnảy, đJ4tuây NWpAlà chFsTDuyện J4tunghiêm tNWpArọng đFsTDó, cfSHmông việcJ4tu nfSHmày cóNWpA tiềNWpAn đồ, tưRrLDơng lfSHmai cònRrLD phảFsTDi dựaFsTD FsTDvào NWpAnó màJ4tu câuRrLD rùaRrLD J4tuvàng, khônRrLDg thRrLDể bỏJ4tu lớnFsTD lấyFsTD bé được:
- Mình điNWpA đây.
Chương 31fSHm: GặpJ4tu lạiJ4tu FsTDKiều TJ4turanh (1)
Không lâu sRrLDau, VăRrLDn PhNWpAương đNWpAẩy cửaRrLD đRrLDi RrLDvào đFsTDã NWpAthấy TriệuRrLD HNWpAi ThànhfSHm đanNWpAg ngồiFsTD sJ4tuau fSHmbàn làm FsTDviệc, cườifSHm nRrLDhư RrLDcó fSHmnhư kJ4tuhông nhìnfSHm RrLDcô, FsTDánh RrLDmắt lạRrLDnh lùnJ4tug. CNWpAô RrLDta thoánJ4tug ngẩnJ4tu ngfSHmơ nhưng chưaNWpA đếnJ4tu mộFsTDt giâyfSHm đFsTDã lạNWpAi bìnhNWpA thườFsTDng, vẻFsTD J4tumặt fSHmdịu dàngJ4tu, giọnfSHmg nóJ4tui đáng yêu:
- Hi ThànhfSHm, FsTDhôm FsTDnay FsTDsao đếnFsTD sớmFsTD vậy.
Cô ta vừaRrLD nfSHmói vừFsTDa đónRrLDg cửa.fSHm SRrLDau J4tuđó nFsTDhẹ lắcFsTD fSHmeo, lảJ4tu lướtFsTD fSHmđi tới.FsTD HôJ4tum naJ4tuy cJ4tuô FsTDta mặNWpAc một RrLDbộ NWpAváy NWpAmàu đeNWpAn fSHmbó sNWpAát khFsTDiến dángFsTD ngườiFsTD cànJ4tug gợiJ4tu cảm,fSHm vRrLDô cùngfSHm dụRrLD hoặc.
Cô ta RrLDđi đNWpAến bêJ4tun cạnhJ4tu TriệuJ4tu HRrLDi ThànhJ4tu, ngồifSHm tNWpArên đùFsTDi anhJ4tu, fSHmtay fSHmôm cổFsTD afSHmnh, NWpAcười kiều mịJ4tu, sóngRrLD mắFsTDt lJ4tuưu J4tuchuyển, vFsTDô cùnJ4tug quyFsTDến rũ.
- Có biếtRrLD efSHmm nhfSHmớ aNWpAnh lắRrLDm khFsTDông! GiọnNWpAg nJ4tuói mềmJ4tu mạJ4tui kFsTDhiến ngườJ4tui FsTDta FsTDmiên fSHmman bấtFsTD định.
Không thể khônNWpAg nóiRrLD, RrLDVăn PhươnfSHmg RrLDlà cfSHmao thFsTDủ RrLDdụ NWpAdỗ đNWpAàn ônFsTDg, lơfSHm đãngFsTD thôFsTDi cũJ4tung cóJ4tu thể khơiNWpA mFsTDào dụRrLDc vọnfSHmg RrLDnguyên tNWpAhủ củaNWpA đàRrLDn FsTDông. ĐâNWpAy cũnJ4tug NWpAlà nFsTDguyên nFsTDhân J4tucô RrLDta cófSHm J4tuthể ở lạifSHm bênfSHm cạnhJ4tu fSHmanh thờiFsTD giafSHmn dàJ4tui nNWpAhư vậy.NWpA NhưngFsTD màJ4tu, giờFsTD xFsTDem raJ4tu, quFsTDả thJ4tuật thời J4tugian J4tucô tJ4tua đãJ4tu fSHmở bênFsTD J4tucạnh afSHmnh quáJ4tu dài.
Mặt Triệu HJ4tui ThàNWpAnh lRrLDạnh xuốnRrLDg, nRrLDhẹ FsTDđẩy cfSHmô NWpAta rafSHm, côFsTD FsTDta đànRrLDh phảifSHm rJ4tuời RrLDxa rRrLDa. Anh RrLD lạnh lùnfSHmg nói:
- ĐâJ4tuy là văfSHmn phfSHmòng, chfSHmú fSHmý J4tuđến ngFsTDôn fSHmhành củafSHm cFsTDô đFsTDi! FsTDCòn nữa,fSHm J4tuvề safSHmu phảiRrLD gọifSHm tôJ4tui là J4tuTổng giámfSHm đốc.
Mặt Văn RrLDPhương fSHmcứng J4tuđờ nFsTDhưng lậpFsTD tứcNWpA cườiFsTD qufSHmyến rJ4tuũ. J4tuCô RrLDdựa lFsTDưng lêFsTDn RrLDbàn lRrLDàm việc, môngJ4tu FsTDtròn lẳnJ4tu J4tukhẽ nRrLDhếch FsTDlên, ngựFsTDc nhưFsTD ẩnJ4tu fSHmnhư hiệnRrLD. TrướcFsTD NWpAkia thấyJ4tu tRrLDư tNWpAhế này NWpAcủa cNWpAô tafSHm, anFsTDh sẽFsTD đứngJ4tu dậyFsTD NWpAôm NWpAcô fSHmta vàFsTDo lòng…
Cô ta cườifSHm mềNWpAm mại,RrLD đánJ4tug yêRrLDu vôRrLD cùng:
- Chẳng pNWpAhải giờJ4tu cfSHmòn NWpAchưa RrLDđến gJ4tuiờ lNWpAàm việcfSHm sao?
Nhưng Triệu J4tuHi ThàfSHmnh FsTDlại FsTDlàm FsTDnhư kfSHmhông thấy,FsTD thờNWpA ơNWpA, ánhFsTD mRrLDắt nJ4tuhìn fSHmcô tNWpAa J4tucàng lRrLDạnh lùng. TrofSHmng lòngfSHm VăRrLDn PhươnfSHmg khôngFsTD khFsTDỏi lạnhRrLD ruJ4tun, lúJ4tuc FsTDnày mớNWpAi ngNWpAượng nFsTDgùng RrLDđứng dậy, RrLDvẫn vFsTDớt vát:
- Chắc anJ4tuh còNWpAn cRrLDhưa J4tuăn NWpAsáng! FsTDEm điFsTD J4tumua J4tucho anh!
Triệu fSHmHi ThànNWpAh cFsTDười lạnh:
- BữRrLDa NWpAsáng cNWpAủa cRrLDô vẫnFsTD lRrLDà nfSHmgười khác đRrLDi FsTDmua chFsTDo cô,FsTD sRrLDao fSHmtôi lạiRrLD kFsTDhông fSHmbiết J4tuxấu hNWpAổ màfSHm phiNWpAền đếnRrLD cfSHmô được!
Sắc mặtJ4tu VănJ4tu PfSHmhương FsTDtái lại.NWpA Cô taRrLD qfSHmuanh co:
- NWpAVừa rồRrLDi fSHmem qufSHmên… RrLDvừa khéoNWpA Tiểu LợRrLDi phảiRrLD xuốngfSHm dướfSHmi, eNWpAm bảRrLDo cJ4tuô ấyJ4tu tFsTDiện J4tuđường mua…
Triệu HfSHmi ThFsTDành hfSHmừ lạJ4tunh một tiếng,FsTD nghĩJ4tu cũngfSHm chfSHmỉ FsTDlà lRrLDòng hFsTDư FsTDvinh fSHmcủa đJ4tuàn bJ4tuà pháRrLDt tác,RrLD nghĩJ4tu baJ4tuy lêNWpAn đưNWpAợc cành caRrLDo NWpAthì khônJ4tug nhRrLDịn đưFsTDợc màJ4tu táFsTDc RrLDoai tfSHmác quFsTDái, hậnJ4tu NWpAkhông thểFsTD đểRrLD cRrLDho cảJ4tu tfSHmhế giới biếtFsTD RrLDmình lợiJ4tu hạifSHm cỡNWpA nàofSHm. LạRrLDi nFsTDói RrLDtiếp, nRrLDếu khônFsTDg phảifSHm J4tucô tfSHma khôFsTDng biết J4tu thu liễmNWpA trfSHmước mặtRrLD ThNWpAiệu LâRrLDm tJ4tuhì TfSHmhiệu J4tuLâm mấtNWpA tfSHmrí nhRrLDớ rfSHmồi sRrLDao cFsTDòn biếtFsTD chfSHmuyện của bọNWpAn họ!
Nghĩ vJ4tuậy afSHmnh liềnRrLD bốcJ4tu hỏa!
Loại đàRrLDn fSHmbà nRrLDày fSHmcứ giữfSHm ởFsTD bên ngJ4tuười, sớmFsTD FsTDhay muộnNWpA cũNWpAng thànhFsTD chuyệnJ4tu xấu!
Lập tứcFsTD, aJ4tunh bFsTDình thảNWpAn, nhẹ vuFsTDng tFsTDay vớiRrLD côNWpA RrLDta rồiRrLD nói:
- RrLDGiờ côRrLD đNWpAi rJ4tua ngNWpAoài đi.
Văn PhươnFsTDg cJ4tuòn đfSHmịnh fSHmnói FsTDgì đó, trNWpAong lònJ4tug côNWpA tfSHma rấtNWpA bấtfSHm aFsTDn, luônRrLD cảNWpAm thfSHmấy RrLDkhông ổnNWpA nFsTDhưng NWpAthoáng nhRrLDìn sắJ4tuc mặt J4tuâm trầJ4tum củaJ4tu J4tuanh thìFsTD NWpAbiết lúcRrLD nàJ4tuy khôFsTDng fSHmthể fSHmlại J4tutrêu chRrLDọc anRrLDh đJ4tuược. fSHmDù không FsTD tình nguyệnRrLD cFsTDũng phảRrLDi rfSHma ngoài.
Cô tfSHma vừaJ4tu bướcJ4tu RrLDra, TriệuJ4tu Hi ThFsTDành đãRrLD NWpAgọi đRrLDiện chNWpAo phòngJ4tu quFsTDản lNWpAý nhâFsTDn sự…
*******
Chu ThiếnfSHm chờNWpA TrJ4tuiệu HNWpAi ThàFsTDnh đi J4tuvốn đRrLDịnh nFsTDgủ tJ4tuiếp mJ4tuột chRrLDút nhưngNWpA vừJ4tua nFsTDằm xuống,RrLD sufSHmy nghNWpAĩ J4tulại ùafSHm đến,J4tu đầuRrLD ócFsTD hRrLDỗn loạn vôJ4tu cùng.
Cô dứRrLDt khoáFsTDt nNWpAgồi dậfSHmy, thay quầnfSHm áofSHm. ĐộtfSHm nhNWpAiên J4tucô rấtRrLD NWpAmuốn đfSHmến bệRrLDnh việnNWpA NWpAnhìn xemNWpA, côNWpA muRrLDốn FsTDxem xeFsTDm vNWpAì sao mNWpAãi đRrLDến NWpAgiờ “côFsTD” cNWpAòn cfSHmhưa tfSHmỉnh lại?
Đi xuốngRrLD tFsTDầng, đạiRrLD sJ4tuảnh đanfSHmg có fSHm người hầuRrLD quéJ4tut dọnJ4tu, khônFsTDg thfSHmấy TfSHmriệu pfSHmhu nfSHmhân vNWpAà J4tuHi TuấfSHmn, RrLDhẳn làNWpA cNWpAhưa nfSHmgủ dậy.
Chu FsTDThiến khônfSHmg J4tugọi FsTDlái NWpAxe. Cô khNWpAông mRrLDuốn nNWpAgười nhàfSHm J4tuhọ TriệufSHm biếtRrLD mìnfSHmh đếnRrLD fSHmbệnh viện.J4tu CNWpAô fSHmra khỏiRrLD biệRrLDt thựJ4tu, khu FsTDnày rFsTDất kRrLDhó gọNWpAi tNWpAaxi, J4tucô phảFsTDi RrLDđi bộJ4tu mộtfSHm đoạNWpAn mNWpAới RrLDcó xe.
Đến bệnhFsTD J4tuviện fSHmđã gNWpAần chfSHmín giờ.
Chu ThiRrLDến FsTDtìm đượcJ4tu pJ4tuhòng bJ4tuệnh, nhẹ nhRrLDàng đẩyJ4tu cửaRrLD điRrLD vào.
Trong phòRrLDng J4tubệnh J4tuánh sánRrLDg RrLDu ám, khNWpAông khRrLDí yêfSHmn J4tutĩnh. ThânJ4tu thRrLDể củaFsTD J4tucô FsTDnằm FsTDcô độcFsTD ởRrLD giưFsTDờng bệRrLDnh. J4tuTrên fSHmtay cắmFsTD dây truyền,J4tu ngườRrLDi cũnNWpAg bớRrLDt đRrLDi kháfSHm nhRrLDiều máfSHmy móc.
Cô nhẹfSHm nhàFsTDng điFsTD tới.
“Chu Thiến”RrLD FsTDnằm tJ4turên giường bệnRrLDh, NWpAánh mắfSHmt nhắRrLDm cRrLDhặt, sfSHmắc J4tumặt vNWpAô cJ4tuùng J4tutái nhợt,fSHm fSHmhai máFsTD hópfSHm vào,J4tu NWpAnhìn qua RrLD không FsTDchút tứcfSHm FsTDgiận, vuJ4tui mừngfSHm, nếRrLDu kFsTDhông phJ4tuải mJ4tuáy NWpAmóc fSHmvẫn chFsTDạy bJ4tuên cNWpAạnh thì thậNWpAt sựfSHm cJ4tuô đNWpAã RrLDnghĩ nằmfSHm ởNWpA đâyRrLD lRrLDà mfSHmột ngưNWpAời chết.
Chu NWpAThiến NWpAngồi xuốfSHmng bêfSHmn cJ4tuạnh, sắc mfSHmặt fSHmcũng khôngNWpA tRrLDốt đRrLDi đâuJ4tu đượcNWpA. NFsTDgày nàfSHmo cJ4tuô fSHmcũng bảoJ4tu J4tudưỡng tốtFsTD FsTDcho J4tuthân thể TốnJ4tug TNWpAhiệu LâNWpAm mRrLDà thNWpAân tRrLDhể fSHmmình lạifSHm tNWpAhành rJ4tua fSHmthế nàJ4tuy, NWpAvừa RrLDtức giJ4tuận lạFsTDi vừfSHma khổ sở.
- VJ4tuì J4tusao cFsTDô còfSHmn khôngfSHm tFsTDỉnh lại? NWpA Cô cNWpAòn địnhNWpA tNWpAránh tớiJ4tu baFsTDo giJ4tuờ? FsTDCô kFsTDhẽ nói.
Giọng nóFsTDi FsTDphiêu NWpAđãng trong kFsTDhông NWpAgian tạJ4tuo thFsTDành cảmFsTD gFsTDiác quNWpAỷ dị.
- CJ4tuô hạiJ4tu tJ4tuôi thànfSHmh FsTDra thfSHmế này lạiNWpA còRrLDn muốnRrLD trốnRrLD tránJ4tuh trRrLDách nhJ4tuiệm fSHmsao? NWpACô fSHmmau tỉnhRrLD J4tulại tfSHmrả thânNWpA xáJ4tuc NWpAlại cho tôi!
Chu ThiếnfSHm nhìfSHmn côNWpA nhưNWpAng côRrLD lại nhRrLDư cfSHmon rốifSHm gRrLDỗ RrLDcũ J4tukĩ, khNWpAông RrLDcó chútfSHm phFsTDản ứng.
- ARrLDnh KiềFsTDu TraNWpAnh đNWpAã quaJ4tuy vềfSHm, cô FsTD không muRrLDốn gặfSHmp FsTDanh ấyJ4tu sRrLDao? ThJ4tuì NWpAra fSHmchúng NWpAta lạiRrLD cfSHmó duyFsTDên NWpAnhư vfSHmậy, lNWpAại cùfSHmng đi tRrLDhích mNWpAột người…
Cô RrLDvươn taJ4tuy nNWpAắm tafSHmy “Chu Thiến”.FsTD TNWpAay cJ4tuô vFsTDô cùngRrLD gầyRrLD yếuRrLD, quảFsTD thJ4tuật lRrLDà da FsTD bọc xươnNWpAg, NWpAlàn dJ4tua táiNWpA FsTDnhợt, xNWpAanh mưfSHmớt, gânfSHm xanfSHmh, mạchNWpA máuJ4tu nổNWpAi đầy.
Tay RrLDChu ThiếfSHmn RrLDkhẽ rfSHmun. CNWpAô J4tubuồn bã, nướcFsTD mắtFsTD tràJ4tun mi:
- XRrLDin J4tucô mafSHmu NWpAtỉnh FsTDlại đi,fSHm tôRrLDi khó khăFsTDn lắmfSHm RrLDmới gfSHmặp lạiNWpA NWpAanh ấFsTDy, tRrLDôi kFsTDhông J4tumuốn dFsTDùng thânJ4tu phRrLDận J4tucủa côJ4tu đNWpAể đối FsTD mặt vJ4tuới NWpAanh fSHmấy. RrLDCô J4tucó NWpAbiết tJ4tuôi chNWpAờ anfSHmh ấfSHmy bafSHmo lâuFsTD rồifSHm khRrLDông. fSHmNhưng J4tugiờ RrLDanh ấy ngayRrLD trướcFsTD mFsTDặt, nJ4tuhưng mắfSHmt aRrLDnh J4tuấy nhìNWpAn khôngfSHm fSHmphải làFsTD tôRrLDi… NWpACô đừngRrLD íchfSHm kfSHmỉ như vậyRrLD, đừngFsTD trốnFsTD NWpAtránh nữafSHm. CfSHmô J4tutình RrLDlại J4tuđi, chfSHmo J4tutôi cơJ4tu hộiJ4tu cạNWpAnh fSHmtranh cfSHmông bằng…
Cô ômRrLD mặtfSHm, fSHmnước mfSHmắt chảfSHmy dài fSHm qua fSHmkẽ taRrLDy. NỗiNWpA buồnRrLD từfSHm NWpAkhi fSHmgặp RrLDlại KiNWpAều TraRrLDnh úJ4tuc kết,NWpA RrLDmột kfSHmhắc nàyfSHm FsTDnhư vFsTDỡ òa.
Đúng J4tulúc nàRrLDy, cJ4tuửa mởfSHm ra.
Chu ThiếnfSHm tFsTDheo phảnfSHm xNWpAạ ngẩng đầuFsTD nhìnfSHm rFsTDa, nướcfSHm mắNWpAt vFsTDẫn đọnfSHmg trêfSHmn khóeRrLD miJ4tu. ThNWpAấy ngườiJ4tu đJ4tuến, FsTDcô kinNWpAh hoảfSHmng đứng dậy. ‹ Con dâu nhà giàu - Chương 023 + 024 + 025 + 026 + 027 lên Con dâu nhà giàu - Chương 032 + 033 + 034 ›
Tình Ngang Trái Tình Ngang Trái - Đản Đản 1113