Hãy biến vết thương lòng thành những bài học có ý nghĩa.

Oprah Winfrey

 
 
 
 
 
The Way Of The White Clouds The Way Of The White Clouds - Lama Anagarika Govinda. The Way Of The White Clouds