Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

 
 
 
 
 
Thái Tử Phi Thăng Chức Thái Tử Phi Thăng Chức - Tiên Chanh