For friends... do but look upon good Books: they are true friends, that will neither flatter nor dissemble.

Francis Bacon

 
 
 
 
 
Tác giả: Jodi Picoult
Thể loại: Tiểu Thuyết
Biên tập: Yen
Language: English
Số chương: 10
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1215 / 13
Cập nhật: 2015-02-04 18:04:44 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Perfect Match Perfect Match - Jodi Picoult Perfect Match