Vấn đề không phải ở chỗ bạn đang gặp khó khăn mà chính ở chỗ bạn xem khó khăn là một vấn đề.

Theodore Rubin

 
 
 
 
 
Nguyễn Trãi - Quyển 1 - Oan Khuất Nguyễn Trãi - Quyển 1 - Oan Khuất - Bùi Anh Tấn Nguyễn Trãi - Quyển 1 - Oan Khuất