Con người là tập hợp những nỗ lực của chính mình.

S.Young

 
 
 
 
 
Người Thầy Dạy Đánh Kiếm Người Thầy Dạy Đánh Kiếm - Đoàn Doãn