Love is like a glass door… sometimes you don’t see it, and it smacks you right in your face.

 
 
 
 
 
Thể loại: Tiểu Thuyết
Số chương: 15
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 620 / 12
Cập nhật: 2017-09-25 05:27:40 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Cấp Bậc Phi Tần
ấp bậc phi tần phân chia như sau:
(Copy từ bản edit của s://hacgia149.wordpress để mọi người tiện theo dõi, không có trong sách xuất bản)
Chính nhất phẩm: Hoàng quý phi
Tòng nhất phẩm: Quý phi
Sườn nhất phẩm: Phi
Chính nhị phẩm: Chiêu nghi, Chiêu dung
Tòng nhị phẩm: Thục nghi, Thục Viện, Thục dung
Sườn nhị phẩm: Hiền nghi, Hiền viện, Hiện dung
Chính tam phẩm: Tu nghi, Tu viện, Tu dung
Tòng tam phẩm: Sung nghi, Sung viên, Sung dung
Sườn tam phẩm: Quý tần (bốn người)
Chính tứ phẩm: Thục tần, Đức tần, Hiền tần
Tòng tứ phẩm: Tần
Sườn tứ phẩm: Tiệp dư
Chính ngũ phẩm: Dung hoa
Tòng ngũ phẩm: Uyển nghi, Phương nghi, Phân nghi, Đức nghi, Thuận nghi
Sườn ngũ phẩm: Quý cơ, Thục cư, Đức cơ, Hiền cơ
Chính lục phẩm: Lương nghi, Lương viện, Lương đệ
Tòng lục phẩm: Tiểu nghi, Tiểu viện, Tiểu đệ
Sườn lục phẩm: Tường cơ, Huệ cơ, Tĩnh cơ, Liên cơ, Lệ cơ, Nhu cơ, An cơ, Trang cơ, Dung cơ, Trữ cơ, Thần cơ, Nghi cơ
Chính thất phẩm: Quý nhân
Tòng thất phẩm: Tài tử, mỹ nhân
Sườn thất phẩm: Thường tại
Chính bát phẩm: Tuyển thị
Tòng bát phẩm: Ngự nữ, Thải nữ, Thục nữ, Đại nữ
Sườn bát phẩm: Tiểu chủ, Tú nữ
Cửu phẩm: Canh y
Nghề Làm Phi – Tập 1 Nghề Làm Phi – Tập 1 - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh