Nếu bạn nghĩ bạn có thể hay không có thể, cách nào thì bạn cũng đúng cả.

Henry Ford

 
 
 
 
 
Hoàng Đế Cuối Cùng Hoàng Đế Cuối Cùng - Nguyễn Vạn Lý Hoàng Đế Cuối Cùng