Books are a refuge, a sort of cloistral refuge, from the vulgarities of the actual world.

Walter Pater

 
 
 
 
 
Đường Đi Không Đến Đường Đi Không Đến - Xuân Vũ Đường Đi Không Đến