Every breath we take, every step we make, can be filled with peace, joy and serenity.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Đặt Bẫy Cha Cục Cưng Đặt Bẫy Cha Cục Cưng - Mễ Nhạc