Chuyên nghiệp là biết cách làm, khi nào làm, và làm điều đó.

Frank Tyger

 
 
 
 
 
Alice Và Cây Đàn Dương Cầm Alice Và Cây Đàn Dương Cầm - Caroline Quine  Alice Và Cây Đàn Dương Cầm