Love is the only satisfactory answer to the problem of human existence.

Erich Fromm

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt