Always read something that will make you look good if you die in the middle of it.

P.J. O'Rourke

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt