Books had instant replay long before televised sports.

Bern Williams

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt