A truly good book teaches me better than to read it. I must soon lay it down, and commence living on its hint.... What I began by reading, I must finish by acting.

Henry David Thoreau

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Việt Hữu Tao Động (Ung Báo, Xích Đạo Tấn 14-11) - 越有騷動(邕報赤道訊十一月十二日)
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
越有騷動(邕報赤道訊十一月十二日)
 
寧死不甘奴隸苦
義旗到處又飄揚
可憐余做囚中客
未得躬親上戰場
 
Việt hữu tao động (Ung báo, Xích đạo tấn 14-11)
 
Ninh tử, bất cam nô lệ khổ,
Nghĩa kỳ đáo xứ hựu phiêu dương;
Khả liên dư tố tù trung khách,
Vị đắc cung thân thướng chiến trường.
 
Việt Nam có bạo động (Tin Xích đạo, báo Ung Ninh 14-11)
 
Thà chết chẳng cam nô lệ mãi,
Tung bay cờ nghĩa khắp trăm miền;
Xót mình giam hãm trong tù ngục,
Chưa được xông ra giữa trận tiền.