Never lend books, for no one ever returns them; the only books I have in my library are books that other folks have lent me.

Anatole France

 
 
 
 
Khen Tặng Hai Cháu Liên Lạc Trong Bộ Đội Chiến Khu Ii
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Hồ Chí Minh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Gửi cháu: Phạm Đỗ Hải
 
Bác được tin rằng:
Cháu làm liên lạc,
Bị giặc bắt được,
Lại chốn thoát ngay;
Mang hai lính Tây
Theo về bộ đội.
Thế là cháu giỏi,
Biết cách tuyên truyền.
Bác gửi lời khen,
Khuyên cháu gắng sức,
Học hành, công tác,
Tiến bộ luôn luôn.
Gửi cháu cái hôn
Và lòng thân ái.
 
Gửi cháu: Lê Văn Thục
 
Cháu có can đảm
Giơ súng doạ Tây,
Bắt nó hàng ngay,
Lấy được súng nó.
Vì thành công đó,
Bác gửi lời khen.
Khuyên cháu tập rèn,
Ngày càng tiến bộ.
Bác lại gửi cháu
Mấy chục cái hôn.
 
Tháng 8 năm 1947