To sit alone in the lamplight with a book spread out before you, and hold intimate converse with men of unseen generations - such is a pleasure beyond compare.

Kenko Yoshida

 
isach bảo rằng
Tác phẩm mà bạn yêu cầu không tìm thấy trên thư viện. Có lẽ nó đã bị xóa đi rồi đấy thôi!